معرفی و دانلود کتاب کارآفرینی و فرهنگ کار در عصر جهانی شدن

عکس جلد کتاب کارآفرینی و فرهنگ کار در عصر جهانی شدن
قیمت:
17500 تومان - 2.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome

برای دانلود قانونی کتاب کارآفرینی و فرهنگ کار در عصر جهانی شدن و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب کارآفرینی و فرهنگ کار در عصر جهانی شدن و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب کارآفرینی و فرهنگ کار در عصر جهانی شدن

در این‌ پژوهش‌ کوشش‌ شده‌ است‌ تا با یک‌ بررسی‌ گذرا بر تعاریف‌، نظریات‌ و امواج‌ جهانی‌ شدن‌ در ادوار مختلف‌ تاریخی‌، به‌ شناخت‌ و تبیینی‌ از پدیده‌ جهانی‌ شدن‌ نائل‌ شویم‌. سپس‌ با بررسی ‌تحولاتی‌ که‌ جهانی‌ شدن‌ در اقتصاد و بازار کار رسمی‌ و غیررسمی‌ پدید آورده‌ است‌، نظری‌ بر تجارب ‌سایر کشورها، به‌ ویژه‌ کشورهای‌ جهان‌ سوم‌ در مواجه‌ با فرصت ها و تهدیدهای‌ جهانی‌ شدن‌ داشته ‌باشیم‌. برنامه ها و راهکارهایی‌ را که‌ دولت‌ در تنظیم‌ اقتصاد و بازار کار داخل‌ و اشتغال‌ می‌تواند در پیش‌ بگیرد، و اهداف‌ و نتایجی‌ را که‌ از انجام‌ آنها عاید می‌شود، ارائه‌ کرده‌ و تغییرات‌ و تعدیلاتی‌ را که‌ پس‌ از ارزیابی‌ برنامه ها می‌بایست‌ انجام‌ شوند، پیشنهاد داده‌ایم‌.

آنگاه‌ به‌ سبب‌ اهمیت‌ و اولویتی ‌که‌ نیروی‌ انسانی‌ در میان‌ عوامل‌ تولید یافته‌ است‌، به‌ پدیده‌های‌ نوظهور سرمایه های‌ انسانی، اجتماعی‌ و فرهنگی معطوف‌ شویم‌. سرمایه هایی‌ که‌ در عصر جهانی‌ شدن‌ مطرح‌ شده‌اند و مهارت‌، دانش‌، تخصص‌، اعتماد، التزام‌ و تعامل‌ را ملاک‌ قرار داده‌اند. سپس‌ کوشیدیم‌ تا به‌ سیاست ها و برنامه هایی‌ بپردازیم‌ که‌ در شرایط جدید جهانی‌، امکان‌ پویایی‌ هر چه‌ بیشتر اقتصادی‌ و به‌ خصوص‌ بازار کار کشورمان‌ را فراهم‌ آورده‌، علاوه‌ بر این‌ که‌ برخی‌ از تاوان های‌ آن‌ را همچون‌ بیکاری‌، اشتغال ‌کاذب‌ و... به‌ حداقل‌ برسانیم.

اکنون در کشورمان اهمیت کارآفرینی احساس شده و حتی گام‌هایی مثبت نیز در این زمینه برداشته شده است، تا راه حل هایی موثر و راهکارهایی اصلاح کننده برای حل مشکلات جویندگان کار و کارآفرینان و به خصوص جوانان برداشته شود، این مهم انجام نمی شود، مگر این که سوالات و درخواست های متنوع و مشکلات متعدد کارآفرینان را با کمک روش های علمی معتبر شناخته و با درک پاره ای از مسائل آن ها از جمله عدم وجود فضایی خلاقانه در محیط های کاری، سازماندهی کارآفرینان و مشکلات کارآفرینان اجتماعی- ما را به سوی راهکارهایی در این زمینه بکشاند. بنابراین، بررسی و مطالعه وضعیت کارآفرینی و عوامل مؤثر بر آن به عنوان هدف این کتاب مورد توجه قرار گرفت.

فهرست مطالب کتاب

فصل اول: جهانی شدن
طرح مسأله در جهانی شدن
تعاریف‌ مختلف‌ از جهانی‌ شدن
امواج‌ ادوار مختلف‌ جهانی‌ شدن‌
دستاوردهای جهانی‌ شدن
رویارویی‌ با چالش‌های‌ جهانی‌ شدن‌
جهانی شدن، هویت بخشی و مردم محروم
فصل دوم: بازار کار، نیروی کار و فرهنگ کار
فرهنگ
فرهنگ کار
فرهنگ کارآفرینی
فرهنگ کار در غرب
خصلت‌ جهانی‌ نیروی‌ کار
وضع اقتصاد غیررسمی
سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی های‌ جهانی‌ نیروی‌ کار
نظریاتی پیرامون بازی به جای کار
فصل سوم: سرمایه های انسانی، اجتماعی و فرهنگی
از سرمایه های فیزیکی تا...‌
سرمایه های فرهنگی
تعاریف مختلف سرمایه های اجتماعی
نظریههای سرمایه اجتماعی
طبقه بندی های سرمایه های اجتماعی
شاخصهای مهم سرمایه های اجتماعی و فرهنگی
اخلاق‌کاری‌ و وجدان‌کاری
مشارکت ‌پذیری
هنجارپذیری‌ و نظم‌پذیری
ارزش‌های‌ اجتماعی
جمع بندی از وضعیت‌ سرمایه های‌ انسانی‌ و اجتماعی‌ در کشور ما
فصل چهارم: کنش های اجتماعی در جامعه ما
نقش کنش ها در فرهنگ کار
جایگاه کنش ها در توسعه
عدم سنجش کارایی بر حسب عملکرد
مدیریت تخریب
جامعه پذیری و فرهنگ پذیری‌ در خانواده و جامعه‌
فصل پنجم: کارآفرین و کارآفرینی
تعریف کارآفرینی و کارآفرین
سیر تطور کارآفرینی در جهان
سابقه کارآفرینی در ایران
نظریات کارآفرینی و نقش کارآفرینان
نظریه های اقتصادی
نظریه های روانشناختی
نظریه های جامعه شناختی
مهارت های مورد نیاز کارآفرینان
کارآفرینی سازمانی؛ نیازها و ضرورتها
بررسی شاخص های کارآفرینانه در ایران
کارآفرینی و رویکرد اجتماعی
انواع کارآفرینی
نقش کارآفرینان در توسعه
چارچوب کارآفرینی سازمانی
آموزش کارآفرینی سازمانی
پرورش کارآفرینان سازمانی
ابعاد ساختاری کارآفرینی سازمانی
چگونگی مدیریت پارک های علمی و تحقیقاتی و مراکز رشد
کارآفرینی دیجیتالی
نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در کارآفرینی
نظریه شبکه های اجتماعی در رابطه با کارآفرینی
نقش دولت در کارآفرینی فناوری اطلاعات
الزام در رشد و توسعه کارگاه‌های کوچک اقتصادی، زودبازده و کارآفرین
فصل ششم: مفاسد اقتصادی و کارآفرینی
فساد
پیشینه تحقیقات در ایران
پیشینه تحقیقات در جهان
فساد اداری و کارآفرینی
سازمان‌های دولتی‌ و بخش‌ خدمات در کشورهای‌ در حال توسعه
علل‌ ریشه‌ای‌ تخلفات‌ مالی‌ و مفاسد اقتصادی‌ و شغلی
فصل هفتم: اینکوباتورها و پارک ها و شهرک های علمی و فناوری
تعریف پارک علم و فنآوری
پیشینه شهرک ها و پارک های علمی و فناوری
انواع پارک تحقیقاتی
اهداف کلان پارک علمی و فنآوری
ویژگی های اصلی پارک های علمی و فنآوری
نظام حمایت از شرکت ها و صنایع نوپا در پارک های فنآوری (فضای اینکوباتور)
خدمات ممتاز پارک و شهرک های علمی و فنآوری
مرکز رشد واحدهای فنآوری
مراحل رشد مؤسسات
تعهدات مؤسسات مستقر در مرکز رشد
شرایط پذیرش مؤسسات در مرکز رشد
شرکتهای کوچک و متوسط فنآوری
خدمات قابل ارائه به مراکز مستقر در مرکز رشد
امتیازات قانونی پارک
اعضای واجد شرایط
محدودیت ها و تگناها
پذیرش واحدهای فنآور
فصل هشتم: راه حلها و برنامه های کلان بازار کار ‌
سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی های‌ ‌ نیروی‌ کار
خصوصی سازی و تعاونیها
ابتکار تعاونی‌ها به‌ مثابه‌ راه‌حلی‌ جانشین‌
توجه ویژه به تعاونی های وام دهنده
خصوصیسازی با راهکارهای عملی موفق جوامع‌
کارگروه های اینکوباتور:
بهره گیری و تقویت سرمایه های فرهنگی با "حلقه های کیفیت"
فصل نهم: داوطلبان[Volunteers]، سازمان‌های‌ غیردولتی‌[NGO] و رسانه های جمعی[Mass Media]
کارهای‌ جامعه مدنی‌
ظهور کارهای‌ داوطلبانه
کارهای‌ داوطلبانه‌ و آسیبهای‌ اجتماعی
کارهای‌ داوطلبانه‌ و دولت‌
کارهای‌ داوطلبانه‌ و شوراها
کارهای‌ داوطلبانه و بخش‌ خصوصی
کارهای‌ داوطلبانه از طریق اینترنت
ظهور سازمان‌های‌ غیردولتی‌
کارکردهای‌ سازمان های‌ غیردولتی
کارهای‌ داوطلبانه‌ و سازمان های غیردولتی در جامعه ما‌
ارتباطات و رسانه های جمعی؛ انقلاب ارتباطات و اطلاعات‌
فقر اطلاعاتی
ارتباطات‌ و توسعه ‌در عصر جهانی شدن
ارتباطات و تقویت رسانه های جمعی ‌برای کارآفرینی
فصل دهم: آموزش و پژوهش
آموزش و اقدامات اجتماعی
آموزش‌ دست‌ اندرکاران
اهداف‌ و راه های‌ عملی‌ آموزش‌
آموزش برای غلبه بر مشکلات برنامه‌ با وجود تنگناها
آموزش حین کار و کارگاههای آموزشی
آموزش راه دور و از طریق اینترنت
پژوهشها و روشهای علمی
پژوهش در طرح ها و برنامه ها
بهره‌گیرى از فراتحلیل ها در راهکارها و برنامه‌ریزی ها
فصل یازدهم: راهکارهای کارآفرینی روستایی و تعاونی های روستایی
ترویج‌ برای کارشناسان‌ و روستاییان‌
صنایع‌ روستایی‌ و دستی‌
صنایع‌ تبدیلی‌ و تکمیلی
توجهای دوباره و با نگاهی نو به تعاونی های روستایی
وام، یارانه و تسهیلات مالی و بانکی
کمکهای عملی به تعاونی های روستایی
فصل دوازدهم: همه آنچه کارآفرینان باید بدانند
نقش انتخاب تکنولوژی در موفقیت کارآفرینان
تکنولوژی مناسب کارآفرینی
تصمیم‌گیری برای انتخاب تکنولوژی مناسب
برخی از ویژگی های مطلوب تکنولوژی مناسب
دوازده اشتباه مهلک کارآفرین‌ها
خلاقیت:
مراحل خلق ایده
تعریف خلاقیت از دیدگاه روانشناسی
ویژگی های افراد خلاق از دیدگاه روانشناسی
خصایص اجتماعی افراد خلاق
فنون خلاقیت و نو آوری
نقش مدیران در پرورش توانایی خلاقیت و نوآوری افراد
تعریف ابداع یا نورآوری
موانع نوآوری
عوامل موثر در نوآوری
انواع نوآوری
شکوفایی
تکنیک های خلاقیت، نوآوری و شکوفایی
اختراع و روش ثبت اختراع
علائم تجاری
آثار تألیفی و حقوق مؤلف
فصل سیزدهم: طرح کسب و کار
اهمیت تهیه و تدوین طرح کسب و کار
بایدها و نبایدهای یک طرح کسب و کار
پرسشهایی که کارآفرینان باید از خود بپرسند
بهره وری
استراتژی های بهره وری
مشخصات سازمان با سطح بهره وری بالا
ویژگی های جامعه بهره‌ور
درآمدی بر قوانین و مقررات کار مرتبط با کارآفرینی
انواع شرکت‌ها و طریقه‌ ثبت آنها در ایران
جمع بندی و نتیجه‌گیری
پیشنهادات
واژه نامه
فهرست منابع

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب کارآفرینی و فرهنگ کار در عصر جهانی شدن
نویسنده،
سال انتشار۱۳۹۱
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات423
زبانفارسی
شابک978-600-5721-20-1
موضوع کتابکتاب‌های کارآفرینی
قیمت نسخه الکترونیک
17500 ت - 2.49 یورو
خرید کتاب الکترونیک

راهنمای مطالعه کتاب کارآفرینی و فرهنگ کار در عصر جهانی شدن

برای دریافت کتاب کارآفرینی و فرهنگ کار در عصر جهانی شدن و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.