معرفی و دانلود کتاب معراج السعاده

عکس جلد کتاب معراج السعاده
قیمت:
۵۰۰۰۰ تومان - 9.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome

برای دانلود قانونی کتاب معراج السعاده و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب معراج السعاده و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب معراج السعاده

معراج السعاده کتابی در اخلاق اسلامی از ملا احمد فاضل نراقی است. این کتاب خلاصه و ترجمهٔ فارسی کتاب عربی جامع السعادات از ملا مهدی نراقی پدر نویسنده است. چنان که محمد حسن قزوینی نیز همین جامع السعادات را به عربی خلاصه نموده و نام آن را کشف الغطاء عن وجوه مراسم الاهتداء نام نهاده است. معراج السعاده جهت فهم مردم عادی ساده نویسی شده و مطالب زیادی نیز بر آن افزوده شده است.

ملا احمد نراقی در سال (1185 ه .ق) در شهر نراق از توابع شهرستانِ کاشان دیده به جهان گشود. وى مقدمات و بیشترِ دروسِ متوسط و عالى را در محضر پدرِ دانشمندش مرحوم ملاّ مهدى نراقى تحصیل نمود. سال (1205 ه . ق) که بیست بهار از عمرش مى‌گذشت، همراه پدرش به شهر علم و حکمت، نجف اشرف هجرت کرد و در آنجا مدّتى از حوزه درسى عالم بزرگوار وحید بهبهانى بهره برد؛ اما پس از اندکى در همین سال استادِ کلّ وحید بهبهانى به رحمت ایزدى پیوست و او همراه پدر خود به زادگاهش نراق بازگشت. تنها چهار سال از رحلت استادش گذشته بود که ملاّ احمد در سال (1209 ه . ق) پدرش ملاّ مهدى را هم از دست داد؛ پدر اندیشمندى که وى بیشتر اندوخته‌هاى علمىِ خود را از او به ارث برده بود.

فهرست مطالب کتاب

نگاهى به زندگانى عالم فرزانه مرحوم ملاّ احمد نراقى
تولّد و تحصیلات
فرزندان مرحوم نراقى
رسالت اجتماعىِ(مرجع با بصیرت)
اوضاع سیاسى ایران
حکم جهاد
در سنگر جهاد
در جبهه فرهنگى
مقابله با حاکمان جور
اساتید مرحوم نراقى
شاگردان او
تألیفات مرحوم نراقى
پویایى در اندیشه
ولایت مطلقه فقیه
عدالت حاکمان
زهد مثبت
رحلت
باب اوّل
در بیان بعضى مقدمات نافعه، از بیان حالات نفْس
و منفعت فضایل اخلاق و مضرّت رذایل آن
فصل اوّل:  شناختن نفْس، مقدّمه شناخت خدا
تأثیر شناختن نفْس در تهذیب اخلاق
فصل دوم:  ترکیب انسان از جسم و نفْس
فصل سوم:  راه شناختن نَفْس
فصل چهارم:  حقیقت و ماهیّت آدمى
فصل پنجم:  سِیر به عالَم بالا با جنبه روحانى
فصل ششم:  لذّت و اَلَم جسم و روح
فصل هفتم:  مفاسد بیمارى نفْس و فواید صحّت آن
علم بدون تزکیه، علم نیست
توجّه به صحّت جسم و غفلت از صحّت روح
فصل هشتم:  حصول مَلَکات نَفْسانیّه به تکرار اعمال
فصل نهم:  فایده علم اخلاق و برترى آن بر سایر علوم
فصل دهم:  تهذیب اخلاق و ثمره آن
سعید مطلق کیست؟
باب دوم
در سبب انحراف اخلاق از جاده پسندیده
و حصول اخلاق ذمیمه و بیان قواى نفْس انسانى
فصل اوّل:  قواى چهارگانه و تبعیّت سایر قوا از آن‌ها
چهار سرهنگ
قوّه عاقله
فصل دوم:  لذّت و اَلَم قواى چهارگانه
منحصر نبودن لذّات در لذّات جسم
سعى در استیلاى قوّه عاقله بر سایر قوا
فصل سوم:  قواى چهارگانه، سرمنشأ نیکى‌ها و بدى‌ها
فصل چهارم:  قوّه عقلیّه ادراکِ کلیّات مى‌کند ، و قوّه وهمیّه ادراکِ جزئیّات.
فصل پنجم:  کارفرمایى قواى چهارگانه
فصل ششم:  اجناس صفات رذیله
فصل هفتم:  مقابلِ هم بودنِ صفات فاضله و اوصاف رذیله
فصل هشتم:  مشتبه شدن صفات رذیله به صفات حَسَنه
باب سوم
در بیان محافظت اخلاق حمیده از بیرون رفتن از حدّ اعتدال، و معالجات
فصل اوّل: حفظ تعادل اخلاق حمیده
شباهت علم اخلاق به علم طب
فصل دوم:  مقدّمات تزکیه نفْس
فصل سوم:  تشخیص امراض نفسانى
اسباب امراض نفسانى
راه معالجه امراض نفسانى
باب چهارم
در تفصیل انواع اخلاق و بیان شرافت فضایل و کیفیّتِ اکتسابِ هر یک،
اخلاق حسنه و ذمیمه، و فواید و مفاسد آن‌ها
مقام اوّل
عدالت
فصل اوّل:  در بیان آنچه متعلّق به قوّه عامله است
اقسام و درجات عادل
فصل دوم:  اقسام عدالت
فصل سوم:  عدالت، سرمنشأ کمال و سعادت
فصل چهارم:  اتّصافِ مصلح به عدالت
مقام دوم
در بیان معالجه اخلاق ذمیمه‌اى
که متعلّق است به قوّه عاقله
مطلب اوّل: در بیان دو جنس رذیله و ضدّ آن‌ها
فصل پنجم:  حکمت در مقابل جُربُزه و جهل (علم به حقایق اشیا)
شرافت و فضیلت علم و علما
آداب و شروط تعلیم و تعلّم
آداب تعلیم
در تحصیل علم اصول عقاید
احتراز از معاصى، سبب اعتقاد جازم
تلقین ترجمه عقاید به اطفال
وجوبِ عینىِ علمِ اخلاق
علم، مقدّمه عمل
مطلب دوم: در بیان سایر انواع رذایلى که از، دو جنس مذکور، یعنى جربزه و جهلِ بسیط ناشى مى‌شوند و از متعلّقات قوّه عاقله‌اند
جهل مرکّب
شکّ و حیرت
یقین و اَقلّ مراتب آن
علامات صاحب یقین
مراتب یقین
شرک و اقسام آن
فصل: توحید و اقسام آن
مراتب توحید و اثرات آن
فصل: علایم ترقّى در مراتب توحید
فصل: آشنایى با اسرار مُلک و ملکوت
صفت چهارم:  خواطر نَفْسانى و وسوسه‌هاى شیطانى
افکارى که دل را مشغول مى‌کند
فصل: اقسام الهام و وسوسه و علامات آن‌ها
فصل: مضرّات وسوسه‌هاى شیطانى و خواطر نَفْسانى
فصل: معالجه امراض نَفْسانى
غفلت از خدا، سبب وسوسه شیطان
ذکر قلبى، مانع وسوسه‌ها و خواطر
فایده: کیفیت سدّ ابواب خواطر و رفع وسوسه‌ها
فصل: خواطر و افکار محموده و اقسام آن‌ها
نوردهِ ظلمتیانِ عدمربط‌دهِ خیلِ حدوث و قدم
حکم الهى در خلقت پشه و زنبور
قدرت‌نمایىِ حق در خلقت انسان
تفکّر در استخوان‌ها و رگ‌هاى بدن
تأمّل در عجایب استخوان سر
نگاهى به اسرار چشم و نقش آن
عجایب گوش
حکمت‌هاى نهفته در صورت انسان
عجایبِ دستگاه گوارش بدن
عجایبِ خلقتِ دلِ انسان
نگاهى به چگونگى خلقت دست‌ها و انگشتان
ترکیب مخصوص آفرینش پاى آدمى
مقدمات الهى جهتِ تولّد و رشد نوزاد
نقش قوّه خیالیّه و واهمه و عاقله
آیات آفاقى: مشاهده قدرت پروردگار در کره زمین
عجایب کوه‌ها
انواع گیاهان و فواید آن‌ها
درختان و شکوفایى آن‌ها
اصناف حیوانات
تفکّر در خلقتِ فضا و کُرات آسمانى
عظمت آسمان‌ها
تفکّر در اعمال و افعال خود
مکر و حیله
طریقه خلاصى از مکر و حیله
مقام سوم
بیان صفات رذیله و اخلاق جمیله
که متعلّق به قوّه غضبیّه تَهَوُّر و جُبْن است
تهوّر
جبن
خوف و اقسام آن
خوفِ مذموم
علل خوف از مرگ
فصل: اطمینان قلب و طریقه تحصیل آن
ایمنى از مکر خدا
1.  سبب ایمنى از مکرِ خدا
2.  خوف از خدا و انواع آن
3.  مکروهاتى که سرمنشأ خوف و ترس است
خوف از سوء عاقبت
4.  خوف از خدا، عالى‌ترین درجه خوف
5.  کیفیت تحصیل صفت خوف از خدا (جَلَّ جَلالُهُ)
علّت نترسیدن از سوء خاتمه
راهِ محافظتِ خاطر از معاصى در وقت مردن
...

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب معراج السعاده
نویسنده
ناشر چاپینشر جمال
سال انتشار۱۳۸۸
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات۸۸۰
زبانفارسی
شابک978-600-90889-0-4
موضوع کتابکتاب‌های اخلاق و معارف
قیمت نسخه الکترونیک
۵۰۰۰۰ ت - 9.49 یورو
خرید کتاب الکترونیک

نقد، بررسی و نظرات کتاب معراج السعاده

سیدجلال سجادی
۱۳۹۸/۱۱/۱۷
یه اتفاق در زندگی شخصیم افتاد وقتی پدرم فوت شد تصمیم گرفتم خودم پدرم شستشو دهم هنگام شستن خیلی ناراحت بودم اهسته در گوش پدرم گفتم دوست دارم بخوابم بیای ودرمورد قیامت از زبان خودت در خواب بشنوم جالب بود پدرم بخوابم اومد واین کتاب معرفی کرد ومن اصلا از این کتاب اطلاعی نداشتم ساعت ۳شب بعد از از خواب بیدار شدن به خاطر اینکه اسم کتاب یادم نرود فورا در اینترنت سرچ کردم ونسخه‌ای از ان دانلود کردم.....
حنا ⁦⁩🌿
۱۳۹۷/۴/۱۸
از طرف شهید هادی ذوالفقاری به سمت کتاب هدایت شدم
شادی روح همه‌ی شهدا صلوات
شهاب .
۱۳۹۸/۱/۱۷
آنچه که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند.
سر تاثیرگذاری شگرف این کتاب هم همینه. توسط فردی پاک سرشت و والامقام نوشته شده که مطالبش از چشمه قلب جوشیده و بر جوهر نوشته سرازیر شده. یعنی نویسنده کتاب نسبت به نوشته‌اش علم حضوری داشته. مثل کسی که خودش وسط آتش سوخته و حرارت آتش رو به طور کامل و با همه وجودش
ادراک کرده و نه کسی که از خارج آتش وهمیات و تصورات خودش رو درباره حرارت آتش به رشته تحریر درآورده.
اگر کسی طالب کمال و سلوکه حتما این کتاب براش عالیه ان‌شاءالله. توصیه بزرگان هم موید همینه.
هیما حسینی
۱۳۹۶/۸/۲۴
شهید هادی ذوالفقاری سفارش کرده بودن که این کتاب رو بخونید به همین خاطر این کتاب رو خریدم
به نظرم خیلی برای رسیدن به کمال مفید هست. تشکر از کتابراه
سمانه زیلایی
۱۴۰۱/۹/۷
این کتاب به واسطه‌ی دوست عزیزی به من معرفی شد، و از زمانی که شروع به خودندنش کردم متوجه شدم بدون هیچ گونه اضافه گویی مراحل رشد و کمال انسال رو شرح میده و اگر چه متنش به دلیل قدیمی بودن و موجز بودن کمی دشواره ولی بسیار شیرین هم هست، این کتاب تایید شده توسط ایت الله بهجته و به نظرم افرادی که علاقه مند به بیداری معنوی هستن بهتره به جای خوندن هر کتابی مدتی روی این کتاب تمرکز کنن و به مطالبش فکر کنن.
علیرضا خاکیان
۱۴۰۰/۶/۱۰
خدا رحمت کنه روح پاک ملای بزرگ احمد نراقی.
سنگ تمامی گذاشتند و یکی از بزرگترین شاهکارهایی بود که از خود بجای گذاشتند. اگر فوت کرده و به خدای منّآن پیوست ولی یادگاری عظیم از خویش بجا گذاشتید.
ایشان استاد و رهبر راه شناسی، با روحی پاک و دلی روشن از نور، برایمان بودند و ما را با تمام وجود، راهنمائی کردند. جایش خوش است
مجتبی رضایی
۱۴۰۰/۱۲/۵
کتاب کامل و بی نظیری بود امیدوارم که مردم به‌ای دیدگاه برسند که در این دنیا هیچ راهی به جز دینداری و خدا شناسی نمیتواند انها را از منجلاب دنیا نجات دهد با خواندن و عمل کردن به این کتاب دیگر نه به مدیتیشن احتیاج داری نه به داروهای آرامش بخش واقعا که لذت بردم جایه تعجبه چنین کتابهای داریم و علمای ما انها را معرفی نمیکنن
کاربر خ
۱۳۹۷/۱۱/۲۷
ایه الله بهجت توصیه کردن هر روز نیم صفحه ازین کتاب خونده بشه و بهش عمل بشه بعد یک سال تغییر در انسان حاصل میشه
فاطمه مظهری
۱۳۹۷/۸/۱۱
منم چون شهید هادی ذولفقاری تاکید کرده بودن میخوام بخرم بخونم، ان شاءالله که مفید باشه
مصطفی راهبر
۱۴۰۱/۲/۶
بسیار مفید بود در زمینه علم اخلاق که مهم علوم است و تنها چیز که به ذهن ادم میاد این است که بسیار مفید واقع می‌شود این کتاب و خدا رحمت کند ملای بزرگوار نویسنده این کتاب ارزشمند را که همچون چراغ راه میباشد مخصوصا در این زمانه‌ی ما.
علیرضا جعفری
۱۴۰۱/۱/۳۰
خداوند روح نویسند را قرین رحمت کند. برای تزکیه نفس کتاب خوبی است، ونسبت به بیشتر کتابهای اخلاق از نظر موضوعات کاملتر و بسیار ساده نوشته شده است. خواندن این کتاب توفیق بزرگی بود که نصیب بنده شد.
س م
۱۳۹۸/۱/۳۰
منم از طریق خواندن کتاب پسرک فلافل فروش که زندگینامه شهید هادی ذوالفقاری هست که ایشون از این کتاب تعریف کردن پیگیرشدم تا این کتاب را مطالعه کنم
عباس حاجی زاده
۱۳۹۷/۸/۲۰
کتاب عالی بودوآموزنده واخلاقی خداوندرحمت کندآقای نراقی رامن به ایشان ارادت خاصی دارم
سیدحسن سیدی
۱۳۹۷/۵/۱۲
کتابی است بی‌نظیرتابحال چنین کتاب ارزشمندی ندیده‌ام توصیه می‌کنم به کسانی که طالب خودسازی هستند مطالعه عمل کنند
صادق پلیان
۱۳۹۶/۹/۲۳
از آیات الله بهجت دستور برای سیر و سلوک خواستند گفتند روزانه نیم صفحه از کتاب معراج السعاده بخوانید و به آن عمل کنید
مشاهده همه نظرات ۸۹

راهنمای مطالعه کتاب معراج السعاده

برای دریافت کتاب معراج السعاده و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.