معرفی و دانلود کتاب تعارض قوانین به زبان ساده

عکس جلد کتاب تعارض قوانین به زبان ساده
قیمت:
۱۰۰۰۰ تومان - 2.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50

برای دانلود قانونی کتاب تعارض قوانین به زبان ساده و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب تعارض قوانین به زبان ساده و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب تعارض قوانین به زبان ساده

کتاب تعارض قوانین به زبان ساده به قلم الهام شراعی، ابتدا مسئله مهم تعارض قوانین، جایگاه آن در حقوق بین‌الملل خصوصی و اصطلاحات این حوزه را مورد مطالعه قرار داده، سپس قلمروی آن را مشخص می‌نماید.

الهام شراعی در این کتاب پیدایش و تکامل تاریخی تعارض قوانین را شرح داده و پس از بررسی آن به مطالعه و تحلیل مکاتب گوناگون در حقوق بین‌الملل خصوصی می‌پردازد. فصل دوم کتاب تعارض قوانین به زبان ساده و به صورت کامل و دقیق به این بحث مهم اختصاص داده شده است.

فصل سوم به واکاوی اعمال قاعده‌ی ایرانی حل تعارض پرداخته و رابطه میان سیستم‌های حل تعارض قوانین را مورد بررسی قرار می‌دهد و تعارض مفاهیم مرتبط با این بحث را تحلیل خواهد نمود. در نهایت فصل پایانی این کتاب موانع اعمال قاعده حل تعارض و موضوعات اساسی و مهم تعارض قوانین را تحلیل کرده و مسائل مهم تعارض قوانین را مورد مطالعه اجمالی قرار می‌دهد.

در بخشی از کتاب تعارض قوانین به زبان ساده می‌خوانیم:

تعارض قوانین به دو صورت تعارض در زمان و تعارض در مکان ممکن است پدیدار شود. تعارض در مکان عبارت است از اینکه راجع به یک موضوع واحد در دو یا چند کشور، در یک زمان تعارض به وجود آید. اما اختلاف موجود بین نظام‌های متعدد حقوقی، ایجاد نوعی تعارض دیگر قوانین، به نام تعارض در زمان می‌کند، اعمال حقوقی و هم چنین وقایع حقوقی همواره آثار خود را در یک زمان ظاهر نمی‌کنند، بلکه ممکن است دارای آثار تدریجی باشند.

بنابراین اگر در جریان به وجود آمدن این آثار، قانون جدیدی متفاوت یا مغایر با قانون زمان حدوث عمل یا واقعه‌ی حقوقی مطرح شود، تعارض قوانین در زمان را به وجود می‌آورد. به این ترتیب که هنگامی که رابطه‌ای حقوقی واحدی در طی زمان، تحت حکومت دو قانون از دو کشور مختلف، قرار می‌گیرد، باید وضعیت آن رابطه‌ی حقوقی را بررسی کنیم تا مشخص شود کدام یک از دو قانون در مرحله‌ی ایجاد حق حکم فرما بوده است و کدام یک از آن‌ها بر آثار حق حاکم است.

به نظر پیه و نی بوایه؛ هر‌گاه حقی به موجب قانون صلاحیت‌دار، در کشوری ایجاد شود، این حق به عنوان یک حق مکتسبه همراه با آثار آن، باید در کشورهای دیگر شناخته شود؛ حتی اگر چنین حقی در کشور اخیر اصولاً شناخته نشده باشد. به نظر آن‌ها قواعد حل تعارض قادر نیستند کلیه‌ی مشکلاتی را که در حقوق بین الملل خصوصی مطرح می‌شوند، حل نمایند و این قواعد فقط مربوط به مرحله‌ی ایجاد حق می‌باشند و در مرحله‌ی تأثیر حق، نیاز به وجود قواعد دیگری است.

این دو دانشمند قواعد مربوط به مرحله‌ی تأثیر حق را، مبتنی بر اصل احترام به حقوق مکتسبه می‌دانند و می‌گویند این اصل باید از طرف تمام کشورها مورد قبول واقع شود. زیرا در صورتی که رابطه‌ی حقوقی که در کشوری ایجاد شده، در کشور دیگر معتبر نباشد، هیچ گاه روابط، در سطح بین‌المللی توسعه نخواهد یافت و کلیه‌ی روابط در سطح داخلی باقی خواهند ماند.

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار
فصل اول: کلیات
بخش اول: بررسی و شناخت تعارض قوانین
بند دوم: رابطه‌ی بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها
بند سوم: وجه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها
بند چهارم: وجه افتراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها
بند پنجم: تأثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها
بخش دوم: اصلاحات تعارض قوانین، صلاحیت قانون‌گذاری و صلاحیت قضایی
بند اول: قانون ملی
بند دوم: قانون اقامتگاه
بند سوم: قانون مقر دادگاه
بند چهارم: قوانین درون مرزی و برون مرزی
بند پنجم: قوانین شخصی و قوانین عینی یا ذاتی
بخش سوم: قلمرو تعارض قوانین
بند اول: روش حل تعارض قوانین
فصل دوم: پیدایش و تکامل تاریخی تعارض قوانین
بخش اول: بررسی و تحلیل مکتب قدیم ایتالیایی
بند اول: نگاهی به زمینه‌ی تاریخی این مکتب
بند دوم: ویژگی‌های مکتب ایتالیایی قدیم
بخش دوم: بررسی و شناخت مکتب فرانسوی
بند اول: ویژگی‌های مکتب فرانسوی قدیم
بخش سوم: مکتب هلندی
بند اول: ویژگی‌های مکتب هلندی
بخش چهارم: مکتب انگلیسی - آمریکایی
بخش پنجم: مکتب آلمانی
بند اول: ویژگی‌های مکتب آلمانی به صورت خلاصه
بند دوم: مکتب جدید ایتالیایی
بند سوم: ویژگی‌های مکتب جدید ایتالیایی به صورت خلاصه
بخش ششم: مکتب‌های جدید فرانسوی
بند اول: مکتب جدید فرانسوی قبل از جنگ جهانی اول
بند دوم: مکتب جدید فرانسوی پس از جنگ جهانی اول
بند سوم: دکترین معاصر فرانسوی
بند چهارم: ویژگی‌های مکتب جدید فرانسوی به صورت خلاصه
بخش هفتم: نظریه‌های تعارض قوانین در نظام‌های حقوقی انگلستان و آمریکا
فصل سوم: اعمال قاعده‌ی ایرانی حل تعارض
بخش اول: رابطه‌ی بین سیستم‌های حل تعارض قوانین
بند اول: مسایل ناشی از تعامل بین سیستم‌های حل تعارض
بند دوم: عدم تعارض بین سیستم‌های حل تعارض
بخش دوم: تعارض بین سیستم‌های حل تعارض
بند اول: انواع تعارض صریح
بند دوم: تعارض مخفی
بخش سوم: تعارض مفاهیم ارتباط
بند اول: مسأله‌ی توصیف‌ها
بند دوم: راه حل استنتاجی
بند سوم: بیان مسئله‌ی توصیف‌ها به صورت خلاصه
بند چهارم: احاله
بند پنجم: انتقادهای وارد بر احاله
بند ششم: نظریات راجع به احاله
بند هفتم: فواید عملی احاله و برخورد کشورها با این بحث
بند هشتم: مبحث احاله به صورت خلاصه
بخش چهارم: مسأله‌ی تعارض‌های متحرک
بند اول: تعارض متحرک و تعارض قوانین در زمان
بند دوم: تعارض در زمان
بند سوم: حالت‌های تعارض متحرک
بخش پنجم: شرایط تأثیر بین‌المللی حق
بند اول: حدود تأثیر بین‌المللی حق
بند دوم: مسایل ناشی از اجرای قانون صالح
بخش ششم: چگونگی بررسی مفاد و محتوای قانون خارجی
بند اول: اثبات قانون خارجی
بند دوم: چگونگی اثبات قانون خارجی
بند سوم: چگونگی تفسیر قانون خارجی
بند چهارم: تطبیق قانون عادی خارجی با قانون اساسی خارجی
بند پنجم: مسأله‌ی نظم عمومی
بخش هفتم: ضابطه برای تشخیص نظم عمومی در روابط بین‌المللی
بند اول: مفهوم جامعه مشترک حقوقی، اصل حداقل تعادل بین سازمان‌های حقوقی
بند دوم: مبحث تعارض‌های متحرک به طور خلاصه
بند سوم: انواع تعارض‌های متحرک
فصل چهارم: موانع اعمال قاعده حل تعارض یا اجرای قانون خارجی
بخش اول: موانع اعمال قاعده حل تعارض قوانین
بخش دوم: موانع اجرای قانون صالح
بخش سوم: شرایط اعمال قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون
شرط اول: اصل تقصیر
شرط دوم: اصل ضرر
شرط سوم:اصل عدم وسیله‌ی دیگری برای جلوگیری از تقلب اصل فرعی و علی البدل بودن اجرای قاعده
بند اول: آثار جلوگیری از تقلب نسبت به قانون
بند دوم: شناسایی و اجرای احکام خارجی
بند سوم: تفاوت شناسایی و اجرا
بند چهارم: موانع اجرای قانون خارجی به صورت خلاصه
بخش چهارم: آثار تقلب نسبت به قانون در کشورهای مختلف
بخش پنجم: نگاهی به مسائل مهم تعارض قوانین
بند اول: احوال شخصیه
بند دوم: استثنائات قاعده‌ی اعمال قانون ملی نسبت به احوال شخصیه
بند سوم: مبحث اموال
بند چهارم: اسناد و قراردادها
بخش ششم: مباحث مهم تعارض قوانین به صورت خلاصه و مفید
منابع و مآخذ

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب تعارض قوانین به زبان ساده
نویسنده
ناشر چاپیانتشارات قانون یار
سال انتشار۱۳۹۸
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات۱۵۰
زبانفارسی
شابک978-622-229099-3
موضوع کتابکتاب‌های حقوق بین الملل
قیمت نسخه الکترونیک
۱۰۰۰۰ ت - 2.49 یورو
خرید کتاب الکترونیک

نقد، بررسی و نظرات کتاب تعارض قوانین به زبان ساده

هیچ نظری برای این کتاب ثبت نشده است.

راهنمای مطالعه کتاب تعارض قوانین به زبان ساده

برای دریافت کتاب تعارض قوانین به زبان ساده و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.