معرفی و دانلود کتاب بررسی ضمانت در اسناد تجاری

عکس جلد کتاب بررسی ضمانت در اسناد تجاری
قیمت:
۸۰۰۰ تومان - 1.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50

برای دانلود قانونی کتاب بررسی ضمانت در اسناد تجاری و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب بررسی ضمانت در اسناد تجاری و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب بررسی ضمانت در اسناد تجاری

در کتاب بررسی ضمانت در اسناد تجاری نوشتۀ حیدر عمرانی، مباحثی چون مفاهیم و کلیات اسناد تجاری، ماهیت ضمان در حقوق مدنی و تجارت، شرایط شکلی و ماهوی ضمانت در اسناد تجاری و آثار ضمانت در این اسناد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

از جمله مباحث حقوق تجارت، مبحث «اسناد تجاری» است. قانون تجارت ایران در باب چهارم خود، مقررات مربوط به برات، سفته و چک را بیان کرده است اما اسناد مزبور را تحت عنوان «اسناد تجاری» مورد بحث می‌گیرند. هرچند در مورد این عنوان و حوزه‌ی شمول آن در حقوق ایران مباحثات فراوانی در جریان بوده است. اگرچه برات، سفته و چک از جمله‌ی این اسنادند و حتی اگر میان اشخاص غیر تاجر رد و بدل شود نیز تابع قانون اجارت هستند و به آن‌ها «اسناد تجاری» گفته می‌شود اما عنوان کلی اسناد تجاری به برات، سفته و چک محدود نمی‌شود و دنیای تجارت مملو از اسنادی است که دارای چنین عنوانی هستند. نظیر: قبض انبار، سند در وجه حامل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام، بارنامه و اسناد اعتباری و... این اسناد که از بسیاری جهات به برات شبیه‌اند و خصایص عمده‌ی آن را دارند و علاوه بر خود برات عبارتند از: سفته و چک.

اسناد مورد اشاره نقشی نظیر پول دارند. اسناد تجاری در ردیف اسناد عادی به مفهومی که در قانون مدنی آمده محسوب هستند اما نسبت به اسناد عادی، مزایایی دارند که به دارنده اطمینان بیشتری در وصول طلب می‌دهد. از جمله اینکه دارنده سند حق دارد در سررسید سند به موجب ماده 249 قانون تجارت در صورت عدم پرداخت به صادر کننده، قبول کننده و ظهرنویس منفرداً یا مجتمعاً رجوع کند همچنین امروزه برات، سفته و چک به خودی خود استقلال داشته و بدون در نظر گرفتن معاملات اصلی و پایه دارای اعتبار هستند و عدم اعتبار یا عدم اجرای معامله‌ای که سند تجاری از آن ناشی شده  در اعتبار سند تجاری وارد نمی‌نماید و مسئولین پرداخت سند نمی‌توانند به استناد عدم انجام معامله‌ی اصلی و یا عدم اجرای تعهدات، از پرداخت سند امتناع کنند. روابط حقوقی بین صادر کننده سند و گیرنده‌ی سند تجاری، تأثیری در حقوق دارنده‌ی سند ندارد و دارنده دارای حقوقی است که ناشی از مالکیت قانونی آن است و همه کسانی که در صدور و جریان سند دخالت داشته‌اند، برای پرداخت آن مسئولیت تضامنی دارند.

ضمانت در اسناد تجاری، وفق ماده 249 قانون تجارت موجب نوعی مسئولیت است که از آن، به مسئولیت تضامنی تعبیر می‌شود و با تحقق آن دارنده حق دارد بدون توجه به مسئولیت سایر مسئولین، به ضامن رجوع کند و از وی پرداخت وجه مندرج در سند را بخواهد. در بیان ضرورت وضع چنین مسئولیتی باید گفت: با توجه به اینکه عملیات تجاری می‌بایست با سرعت انجام پذیرد، فرصت و امکان اخذ وثیقه‌ی منقول و غیرمنقول باقی نمی‌ماند؛ لذا به اعتبارات شخصی یا ذمی بسنده می‌شود. همچنین نمی‌توان ملائت هر یک از بدهکاران را مورد تحقیق و تدقیق قرار داد. بنابراین باید به بستانکاران اجازه دهیم تا روی تمکن مشترک مسئولین حساب باز کنند.

فهرست مطالب کتاب

مقدمه
فصل اول: مفاهیم و کلیات
مبحث اول- تعریف و انواع سند تجاری
گفتار اول- تعریف سند تجاری
گفتار دوم- انواع سند تجاری
بند اول- سند تجاری عام
بند دوم- سند تجاری خاص
مبحث دوم- مفهوم دارنده سند تجاری و انواع دارنده
گفتار اول- مفهوم دارنده سند تجاری
گفتار دوم- انواع دارنده
بند اول- دارنده تجاری
بند دوم- دارنده مدنی
بند سوم- دارنده با سوء نیت
بند چهارم- دارنده مجرم
بند پنجم- دارنده مستقیم
بند ششم- دارنده ثالث
مبحث سوم- اصول حاکم بر اسناد تجاری
گفتار اول- اصل استقلال امضائات
گفتار دوم- اصل عدم توجه ایرادات
فصل دوم: ماهیت ضمان در حقوق مدنی و تجارت و شرایط شکلی و ماهوی ضمانت در اسناد تجاری
مبحث اول- ماهیت ضمانت در حقوق مدنی
گفتار اول- مفهوم ضمان در قانون مدنی
گفتار دوم- اوصاف عقد ضمان
بند اول- ضمان، عقدی عهدی است
بند دوم- رضایی و سبب انتقال دین بودن ضمان
بند سوم- معوض بودن ضمان
بند چهارم- ضمان عقد تبعی است
بند پنجم- لازم بودن ضمان
گفتار سوم- شرایط مورد ضمان
گفتار چهارم- اثر عقد ضمان
مبحث دوم- ماهیت ضمانت در حقوق تجارت
گفتار اول- تضامن طولی و عرضی
بند اول- تضامن طولی
بند دوم- تضامن عرضی
گفتار دوم- رابطه‌ی ضمان در حقوق مدنی و حقوق تجارت
گفتار سوم- ضمانت در اسناد تجاری
گفتار چهارم- ضمانت در حواله‌های عادی
مبحث سوم- شرایط شکلی و ماهوی ضمانت در اسناد تجاری
گفتار اول- شرایط شکلی ضمانت در اسناد تجاری
بند اول- کتبی بودن
بند دوم- درج امضاء
بند سوم- تاریخ ضمانت در اسناد تجاری
بند چهارم- قید نام مضمونٌ عنه
بند پنجم- در خود سند
گفتار دوم- شرایط ماهوی ضمانت در اسناد تجاری
بند اول- قصد و رضا
بند دوم- اهلیت
بند سوم- موضوع ضمانت
بند چهارم- جهت ضمانت
فصل سوم: آثار ضمانت در اسناد تجاری
مبحث اول- آثار ضمانت در اسناد تجاری نسبت به ضامن
گفتار اول- ماهیت حقوقی تعهد ضامن
گفتار دوم- تکالیف و تعهدات ضامن
بند اول- تأدیه وجه سند تجاری
بند دوم- پرداخت خسارات
بند سوم- امتناع از احاله‌ی مضمونٌ له به مضمونٌ عنه (مدیون اصلی)
بند چهارم- جاری شدن اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در مورد ضامن
بند پنجم- عدم شمول حال شدن دیون ورشکستگی در مورد ضامن وی
گفتار سوم- حقوق ضامن
بند اول- برائت ذمه ضامن
بند دوم- حق دریافت اسناد و مدارک
بند سوم- حق دریافت وثیقه اعم از منقول و غیرمنقول
بند چهارم- حق استفاده از تمام ابزارهای دفاع مضمونٌ عنه
گفتار چهارم- آثار پرداخت دین از طرف ضامن
بند اول- حق رجوع به مضمونٌ عنه پس از پرداخت
بند دوم- حق مراجعه ضامن به سایر مسئولین سند تجاری پس از پرداخت
الف- مبنا و معیار حق رجوع ضامن به سایر مسئولین سند
ب- رجوع ضامن به سایر مسئولان سند تجاری
گفتار پنجم- تعدد ضمان
بند اول- تعدد ضمانت‌ها از یک دین
بند دوم- ضمانت از ضامن
مبحث دوم- آثار ضمانت در اسناد تجاری نسبت به دارنده‌ی سند تجاری
گفتار دوم- اختیارات دارنده‌ی سند تجاری
بند اول- رجوع به مسئولین سند تجاری مجتمعاً یا منفرداً
بند دوم- اختیارات دارنده در صورت فوت ضامن
بند سوم- مرور زمان در اقامه دعوا علیه ضامن
مبحث سوم- آثار ضمانت در اسناد تجاری نسبت به مضمون عنه
گفتار اول- تعهد مضمونٌ عنه نسبت به پرداخت وجه
گفتار دوم- تعهد مضمونٌ عنه در مقابل ضامن
نتیجه‌گیری
منابع و مآخذ

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب بررسی ضمانت در اسناد تجاری
نویسنده
ناشر چاپیانتشارات قانون یار
سال انتشار۱۳۹۶
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات۱۳۴
زبانفارسی
شابک978-600-8796-89-3
موضوع کتابکتاب‌های حقوق بازرگانی
قیمت نسخه الکترونیک
۸۰۰۰ ت - 1.99 یورو
خرید کتاب الکترونیک

نقد، بررسی و نظرات کتاب بررسی ضمانت در اسناد تجاری

هیچ نظری برای این کتاب ثبت نشده است.

راهنمای مطالعه کتاب بررسی ضمانت در اسناد تجاری

برای دریافت کتاب بررسی ضمانت در اسناد تجاری و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.