کتاب‌های مرتبط با کتاب دنیا با ترامپ، دنیا بدون ترامپ