کتاب‌های مرتبط با کتاب عکس‌های یادگاری به جامعه مدنی