معرفی و دانلود کتاب حقوق بشر در شعر شاعران منتخب معاصر

عکس جلد کتاب حقوق بشر در شعر شاعران منتخب معاصر
قیمت:
11300 تومان - 2.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome

برای دانلود قانونی کتاب حقوق بشر در شعر شاعران منتخب معاصر و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب حقوق بشر در شعر شاعران منتخب معاصر و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب حقوق بشر در شعر شاعران منتخب معاصر

در کتاب حقوق بشر در شعر شاعران منتخب معاصر به قلم رسول خالدی، مسائل مختلف حقوق انسانی با توجه و نیم‌نگاهی به اعلامیۀ جهانی حقوق بشر در اشعار شاعرانی چون نیما، شاملو، اخوان، نصرت رحمانی و فروغ تحلیل و بررسی شده است.

ادبیّات معاصر ایران به دلیل اینکه شاهد تغییرات زیاد حکومتی چه در عرصۀ جهانی و چه در عرصۀ داخلی و در این میان شاهد بی‌عدالتی‌ها و تبعیض‌ها و از بین رفتن کرامت انسانی بوده؛ موارد نقض حقوق انسانی را به بهترین وجه بیان داشته است. به خصوص این که ادبیّات معاصر خود از نظر ساختار هم تغییراتی داشته و چهره‌ای نو در زمینه‌های مختلف خود به ویژه شعر گرفته، بالطبع این چهره نو، مفاهیمی را بیشتر ارائه می‌دهد که با شکل و قالبش بیشتر همراه گردد. به خصوص این که برخی شاعران چون شاملو از این بابت به شاعران سنت‌گرای پیشین تاخته‌ و شعر آن‌ها را چون بیانگر زندگی و درد و رنج مردم و بیان بی‌عدالتی‌ها و ظلم‌ها نبوده‌است؛ کم‌تأثیر دانسته‌اند.

هر چند این موج انسان‌دوستی و طرفداری از حقوق انسان‌ها در ادبیّات معاصر از زمان انقلاب مشروطه آغاز می‌شود و شاعران زیادی با سرودن اشعاری، حقوق انسانی و بشر را همراه با مفاهیمی چون عدالت و آزادی و... نشان داده‌اند، ولی شاید بتوان گفت اوج این کار از سال 1300 ه. ش. به بعد است که در آغاز با اندیشه‌های نیما یوشیج ادامه می‌یابد و در اشعار شاعران دیگری چون اخوان و رحمانی، بازتاب پیدا می‌کند و در اشعار فروغ و شاملو هر کدام به نحوی به اوج می‌رسد. هر چند در این زمینه شاعران دیگری هم بوده‌اند که اشعارشان بازتاب حقوق انسانی در زمان معاصر است.

در این کتاب، سعی شده‌ است که موارد زیر به عنوان مهم‌ترین اهداف طرح مورد بررسی قرار گیرد:

- آشنایی با جنبه‌های مختلف حقوق انسانی.
- مقایسۀ شعر شاعران منتخب از منظر گزاره‌های حقوق انسانی.
- آشنایی با تاریخ معاصر ایران و بررسی اوضاع اجتماعی و سیاسی معاصر.
- بررسی و تبیین گزاره‌های حقوق انسانی در شعر معاصر فارسی و به ویژه شاعران منتخب.

در بخشی از کتاب حقوق بشر در شعر شاعران منتخب معاصر می‌خوانیم:

مهدی اخوان‌ ثالث یکی از مهم‌ترین شاعران جریان شعری سمبولیسم اجتماعی است. او با درک شرایط زمانه، با عنصر شعر خود، مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی را انعکاس داده است.

مختاری در کتاب انسان در شعر معاصر دربارۀ او می‌گوید: «یکی از شاعرانی که با حس اجتماعی نیرومندی، به زندگی و سرنوشت انسان ایرانی گراییده است، اخوان است. شعر او از اواخر دهۀ بیست و گاه در همان قالب‌ها و اسالیب کهن، با رویکردی سیاسی به برابری و عدالت اجتماعی مشخص شده است و روند رشد و عمق و گسترش یا تعدیل این دیدگاه را به دست حادثات سیاسی و پیوند و گسست اندیشه‌ها و گرایش‌های اجتماعی سپرده است. از همین رو او مشخص‌ترین چهرۀ شاعری معاصر است که شکست سیاسی و اجتماعی، عمیق‌ترین و قطعی‌ترین تأثیر را در اندیشۀ شعرش برجای نهاده است.»

دو خصوصیّت برجسته، شعر اخوان را از دیگر شاعران معاصر جدا می‌کند: زبان غنی و پرطنین او و دیگر جنبۀ اجتماعی شعرش که تصویرهایی از زندگی و تاریخ معاصر دارد.

زبان اخوان، با آن‌که گه‌گاه از ناهنجاری‌ها و خشونت‌هایی که شاید از نوسان بین جد و هزل یا کهنه و نو ناشی است، خالی نیست، غالباً صلابت مردانه‌ای دارد که شایستۀ زبان یک فرهنگ اصیل است.

اخوان ادب فارسی و زبان فارسی را چنان متأثر کرد که پس از قرن‌ها بی‌تحرکی و بی‌خبری و رکود، باز شعر به اوج سده‌های پیش از قرن هشتم صعود کرد و احترام و عزّت و جایگاه پیدا نمود. او در پدید آمدن و قابل قبول کردن تحول و دگرگونی بنیادی شعر فارسی نقش و مقامی چون بزرگان سده‌های پیش، بیهقی‌ها و فردوسی‌ها و حافظ‌ها و باباطاهرها دارد.

فهرست مطالب کتاب

فصل اوّل: مقدمه
1-1- اهداف اصلی طرح
1-2- ارائه فرضیات
1-3- پیشینۀ تحقیق و بررسی منابع
1-4- مواد و روش اجرا
فصل دوم: کلیّات پژوهش
2-1- مفاهیم و معانی حقوق و حقوق انسانی (بشر)
2-1-1- معانی و مفاهیم حقوق
2-1-2- معانی و مفاهیم حقوق بشر
2-2- انواع مکتب‌های حقوقی
2-2-1- حقوق فطری
2-2-2- حقوق طبیعی
2-2-3- مکتب حقوقی اصالت فرد
2-2-4- مکتب حقوق تاریخی
2-2-5- مکتب حقوق اجتماعی
2-3- اهداف حقوق و حقوق بشر
2-4- منابع حقوق
2-5- رابطۀ حقوق و علوم دیگر
2-5-1- ادبیّات و حقوق
2-5-2- رابطۀ حقوق و علوم اجتماعی
2-5-3- رابطۀ حقوق و علوم سیاسی
2-5-4- رابطۀ حقوق و اقتصاد
2-5-5- ارتباط حقوق و اخلاق
2-6- تاریخچۀ حقوق بشر
2-7-تاریخ معاصر ایران
2-7-1- مشروطه
2-7-2- پهلوی اوّل
2-7-3- پهلوی دوّم
2-8-شعر معاصر ایران
فصل سوم: زندگی‌نامه و شعر شاعران منتخب
3-1- نیما یوشیج
3-1-1- سال‌شمار زندگی نیما
3-1-2- شعر نیما
3-2- احمد شاملو
3-2-1- سال‌شمار زندگی شاملو
3-2-2- شعر شاملو
3-3- مهدی اخوان‌ثالث
3-3-1- سال‌شمار زندگی اخوان
3-3-2- شعر اخوان
3-4-1- سال‌شمار زندگی نصرت
3-4-2- شعر نصرت
3-5- فروغ فرخزاد
3-5-1- سال‌شمار زندگی فروغ
3-5-2- شعر فروغ
فصل چهارم: تحلیل مصادیق حقوق انسانی در آثار شاعران منتخب
4-1- تحلیل مصادیق حقوق انسانی در اشعار نیما
4-1-1- حقوق فردی و خصوصی
4-1-1-1- عدم حق حیات و امنیّت شخصی
4-1-1-2- شکنجه و مجازات و رفتارهای ظالمانۀ یا تحقیر‌آمیز ضد انسانی
4-1-1-3- بردگی و بندگی و نبود آزادی
4-1-1-4- بی‌بهرگی از دادگاه‌های بی‌طرف و مستقل
4-1-2- حقوق سیاسی و مدنی
4-1-2-1- نبود آزادی اندیشه، عقیده و بیان
4-1-2-2- ظلم و فساد و بی‌عدالتی
4-1-3- حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی
4-1-3-1- نبود امنیّت و آزادی‌های اجتماعی
4-1-3-2- نداشتن رفاه و سلامتی
4-2-3-4- ظلم به کارگران
4-1-3-5- فقر و تبعیض و بی‌عدالتی اجتماعی و اقتصادی
4-2-تحلیل اشعار احمد شاملو
4-2-1- حقوق فردی و خصوصی
4-2-1-1- عدم حق حیات و امنیّت شخصی
4-2-1-2- شکنجه و مجازات و رفتارهای ظالمانۀ یا تحقیر‌آمیز ضد انسانی
4-2-1-3- بردگی و بندگی و نبود آزادی
4-2-1-4- بی‌بهرگی از دادگاه‌های بی‌طرف و مستقل
4-2-2- حقوق سیاسی و معنوی
4-2-2-1- نبود آزادی اندیشه، عقیده و بیان
4-2-2-2- نبود آزادی‌های سیاسی دیگر
4-2-2-3- ظلم و فساد و بی‌عدالتی
4-2-3- حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی
4-2-3-1- نبود امنیّت و آزادی‌های اجتماعی
4-2-3-2- نداشتن رفاه و سلامتی
4-2-3-4- نبود کار و گزینش آزادانۀ آن
4-2-3-5- فقر و تبعیض و بی‌عدالتی اجتماعی و اقتصادی
4-3- تحلیل اشعار مهدی اخوان‌ثالث
4-3-1- حقوق فردی و خصوصی
4-3-1-1- عدم حق حیات و امنیّت شخصی
4-3-1-2- شکنجه و مجازات و رفتارهای ظالمانۀ یا تحقیر آمیز ضد انسانی:
4-3-1-3- بردگی و بندگی و نبود آزادی:
4-3-1-4- بی‌بهرگی از دادگاه‌های بی‌طرف و مستقل
4-3-2- حقوق سیاسی و مدنی
4-3-2-1- نبود آزادی اندیشه، عقیده و بیان
4-3-2-2- ظلم و فساد و بی‌عدالتی
4-3-3- حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی
4-3-3-1- نبود امنیّت و آزادی‌های اجتماعی
4-3-3-2- نداشتن رفاه و سلامتی
4-3-3-3- تبعیض در جامعه و بی‌بهرگی یکسان از امکانات اجتماعی:
4-3-3-4- فقر و بی‌عدالتی اجتماعی و اقتصادی
4-4- تحلیل اشعار نصرت رحمانی
4-4- 1- حقوق فردی و خصوصی
4-4-1-1- عدم حق حیات و امنیّت شخصی
4-4-1-2- شکنجه و مجازات و رفتارهای ظالمانۀ یا تحقیر‌آمیز ضد انسانی:
4-4-1-3- بردگی و بندگی و نبود آزادی:
4-4-1-4- بی‌بهرگی از حمایت جامعه، قانون و دولت
4-4-1-5- بی‌بهرگی از دادگاه‌های بی‌طرف و مستقل:
4-4-2- حقوق سیاسی و مدنی
4-4-2-1- نبود آزادی اندیشه، عقیده و بیان
4-4-2-2- ظلم و فساد و بی‌عدالتی
4-4-3- بیانگر حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی
4-4-3-1- نبود امنیّت و آزادی‌های اجتماعی
4-4-3-2- تبعیض در جامعه
4-4-3-3- فقر و بی‌عدالتی اجتماعی و اقتصادی
4-5- تحلیل اشعار فروغ
4-5-1- حقوق و آزادی‌های فردی (زنان)
4-5-1-1- عدم حق حیات، آزادی و امنیّت شخصی
4-5-1-2- مجازات‌ها و رفتارهای ظالمانه و یا تحقیر‌آمیز ضد انسانی
4-5-1-3- بردگی و بندگی
4-5-1-4- محروم داشتن مادر از دیدار فرزند
4-5-1-5- تبعیض بین زن و مرد و نشناختن حقوق زنان
4-5-2- حقوق سیاسی و مدنی
4-5-2-1- نبود آزادی اندیشه و بیان و عقیده
4-5-2-2- ظلم و فساد و بی‌عدالتی
4-5-2-3- نبود آزادی‌های سیاسی و نداشتن حق رأی:
4-5-3- حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
4-5-3-1- نشناختن حقوق افراد در جامعه
4-5-3-2- نبود امنیّت اجتماعی و سطح زندگی نامناسب
4-5-3-3- نداشتن رفاه و سلامتی
4-5-3-4- نبود حق کار
4-5-3-5- بی‌بهرگی از حقوق یکسان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
نتیجه‌گیری
منابع

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب حقوق بشر در شعر شاعران منتخب معاصر
نویسنده
ناشر چاپیانتشارات نظری
سال انتشار۱۳۹۸
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات226
زبانفارسی
شابک978-622-209-169-9
موضوع کتابکتاب‌های نقد و بررسی، کتاب‌های حقوق بین الملل
قیمت نسخه الکترونیک
11300 ت - 2.49 یورو
خرید کتاب الکترونیک

راهنمای مطالعه کتاب حقوق بشر در شعر شاعران منتخب معاصر

برای دریافت کتاب حقوق بشر در شعر شاعران منتخب معاصر و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.