معرفی و دانلود کتاب ماساژ درمانی پا، روش طبیعی درمان بیماری ها

عکس جلد کتاب ماساژ درمانی پا، روش طبیعی درمان بیماری ها
قیمت:
۲۶۰۰۰ تومان - 5.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50

برای دانلود قانونی کتاب ماساژ درمانی پا، روش طبیعی درمان بیماری ها و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب ماساژ درمانی پا، روش طبیعی درمان بیماری ها و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب ماساژ درمانی پا، روش طبیعی درمان بیماری ها

خودآموزبازتاب‌شناسی[1] راهنمای ساده و درعین حال مؤثر و قابل‌اطمینان‌برای‌التیام‌دردهای‌شما می باشد. این‌کتاب‌در زمینه‌ی علم‌بازتاب‌شناسی، نوع‌عملکردآن‌و این‌که چه‌علایمی‌هنگام‌ماساژو پس از آن‌بروزمی‌کند اطلاعاتی را در اختیارشما می‌گذارد. این‌نوع‌درمان، چشم‌اندازجالبی‌ازشیوه‌ی درمان‌سنتی‌است.دستورهای‌گام‌به گام و آسان‌این‌کتاب‌به‌طورقطع‌به‌شماکمک‌می‌کنندتابتوانیدقسمت‌های مختلف پارا ماساژدهید.
 ماساژهر قسمت از پافوایدویژه‌ای‌دارد:
1- انگشتان‌پاعملکردذهن‌را تسهیل‌می‌کنند.
2- ساقه ی انگشتان پا راه رسیدن به بیان دوگانه را باز می‌کنند.
3- برجستگی‌های‌انگشتان‌پا احساس‌هارا فرو می‌نشانند.
4- انحناهای روی پا هماهنگی درونی ایجادمی‌کنند.
5- قسمت‌های‌قرینه‌ی پا سلامت‌عمومی‌را برقرار می‌کنند.
این کتاب دستورالعمل‌هایی‌داردکه با تصاویرواضح و آشکاری‌همراه‌است‌وفهم‌مطالب‌را برای شما امکان‌پذیرمی‌سازد.البته‌امکان‌دارددر ابتدا انجام‌این‌حرکات‌برای‌شماکند،پر زحمت،نادرست‌و گیج کننده باشد؛امابه‌مرورمی‌توانیدبا آن‌هماهنگ‌شوید.البته در انجام‌این دستورالعمل‌ها، هرچه‌قدرهم که‌بی‌تجربه‌باشیدبه شماآسیبی‌واردنمی‌شود. باید بدانیدکه افکارو عواطف‌هرفرد، همیشه دستخوش بازتاب ویژگی های درحال تغییر در پاهای او می‌باشد، زمانی‌که‌پاهای‌فردی‌با روان نامتعادل و ذهنی‌مغشوش‌ ماساژداده‌می‌شوند؛ هرگونه‌هراس‌و تشویش از او دورمی‌شود.
ابتدابیشتردردهای‌معمولی‌که به ماساژبازتاب‌شناسی‌به خوبی واکنش نشان داده و برطرف‌شده‌اندرا توضیح می دهیم تا با این روش بتوانیم آرامش را در فردمضطرب، آشفته و نگران‌برقرارکرده‌و اورا به شخصی‌آرام،انعطاف‌پذیر و پر انرژی‌تغییردهیم.
بازتاب‌شناسی‌به گونه ای است‌که انسان‌را برمی‌انگیزد،تا شیوه‌ی‌زندگی‌بهترو رضایت‌بخش‌تررا خودش انتخاب‌کند. ماساژپاامکان‌دارددرابتداو شروع کار روش نامطمئنی به نظربرسد،اماکم‌کم‌از این‌که گیرنده‌های‌حسی‌به وسیله‌ماساژتحریک‌می‌شوند، شگفت‌زده‌خواهیدشد.همه‌ی ما می توانیم با به‌کاربردن‌این‌روش‌هاسلامتی‌خود رابرای همیشه‌حفظ‌کنیم.

فهرست مطالب کتاب

پیش گفتار
فصل اول
تعریف بازتاب شناسی
تاریخچه بازتاب شناسی
اشکال مختلف درمان طبیعی
فصل دوم
نقش بازتاب شناسی
چه کسی از بازتاب شناسی استفاده می کند ؟
فصل سوم
شیوه ی عملکرد بازتاب شناسی
محل بازتاب ها
اثرات بازتاب شناسی
فصل چهارم
آمادگی برای ماساژ بازتاب شناسی
آمادگی شخصی
فصل پنجم
فن ماساژ و حرکت های مناسب
اثرحرکت های ماساژ
حرکت های مختلف هنگام بازتاب شناسی
اثر های بعدی بازتاب شناسی
کمک های اولیه ی بازتاب شناسی
فصل ششم
ماساژ بازتاب شناسی
مشاهده ی کلی پاها
تفاوت وجوه پاها
فصل هفتم
انگشتان پا
بازتاب های انگشتان پا
ویژگی های طبیعی انگشتان پا
شکل انگشتان پا
وضعیت پوست روی انگشتان پا
رنگ انگشتان پا
ماسا ژ بازتاب شناسی انگشتان پا
آزادسازی جریان انرژی
ماساژ محل بازتاب های مغز ، مو وسینوس ها
ماساژ محل بازتاب های صورت
ماساژ محل بازتاب های پیشانی
ماساژ محل بازتاب های چشم
ماساژ محل بازتاب های غده ی صنوبری
ماساژ محل بازتاب های غده ی هیپوفیز
ماساژ محل بازتاب های بینی
ماساژ محل بازتاب های گوش
ماساژ محل بازتاب های دهان
ماساژ محل بازتاب های فک
ماساژ محل بازتاب های غدد لنفاوی صورت
فن جوان سازی صورت
ماساژ محل بازتاب های پشت سر و گردن
متعادل کردن انرژی های ذهنی
ماساژ محل بازتاب های مغز میانی
ماساژ محل بازتاب های ستون فقرات
ماساژ مربوط به استخوان کف پا
برجستگی های روی پا
ماساژ محل بازتاب های سر ، صورت و ستون فقرات
خلاصه ای از وضعیت انگشتان پا
فصل هشتم
انگشتان شست پا
ماساژ محل بازتاب های گلو
ماساژ محل بازتاب های غده ی تیموس
ماساژ محل بازتاب های شانه
ماساژ محل بازتاب های بازو
ماساژ محل بازتاب های گردن
فصل نهم
برجستگی های کف پا
ویژگی های طبیعی برجستگی های کف پا
رنگ برجستگی های کف پا
اختلالات مصونیتی دستگاه تنفس ، گردش خون و پستان
ماساژ محل بازتاب های ریه
ماساژ محل بازتاب های پستان
ماساژ محل بازتاب های غده ی تیروئید
ماساژ محل بازتاب های قلب
ماساژ محل بازتاب های مری
ماساژ محل بازتاب های مجرای هو ا
ماساژ محل بازتاب های بازو
ماساژ محل بازتاب های زانو
ماساژ محل بازتاب های شکم
ماساژ محل بازتاب های دنده
ماساژ محل بازتاب های قفسه ی سینه
ماساژ محل بازتاب های کتف
تأثیر بازتاب شناسی در گردش خون و تنفس
فصل دهم
اثر تنش در فرآیند هضم
ماساژ محل بازتاب های کبد
ماساژ محل بازتاب های کیسه ی صفرا
ماساژ محل بازتاب های لوزالمعده
ماساژ محل بازتاب های طحال
ماساژ محل بازتاب های غده ی فوق کلیه
ماساژ محل بازتاب های دهان
ماساژ محل بازتاب های اسفنکتر قلب
ماساژ محل بازتاب های معده
ماساژ محل بازتاب های اسفنکتر باب المعده
ماساژ محل بازتاب های اثنی عشر
ماساژ محل بازتاب های روده ی کوچک
ماساژ محل بازتاب های دریچه ی ایلئوسکال
ماساژ محل بازتاب های آپاندیس
ماساژ محل بازتاب های روده ی بزرگ
ماساژ محل بازتاب کولون صعودی
ماساژ محل بازتاب خمیدگی یا انحنای کبدی
ماساژ محل بازتاب های کولون عرضی
ماساژ محل بازتاب های خمیدگی طحال
ماساژ محل بازتاب های کولون نزولی
ماساژ محل بازتاب های خمیدگی سیگمو ئید ( روده ی سینی شکل )
ماساژ محل بازتاب های کولون سیگموئید
ماساژ محل بازتاب های راست روده و مقعد
ماساژ محل بازتاب های اندام تولید مثل فوقانی زن
ماساژ محل بازتاب های تخمدان
ماساژ محل بازتاب های لوله های رحم
ماساژ محل بازتاب های رحم
ماساژ محل بازتاب های بارداری
بازتاب شناسی پیش از بارداری ، بارداری، زایمان و پس از زایمان
ماساژ محل بازتاب های کلیه
ماساژ محل بازتاب های میزنای
ماساژ محل بازتاب های ساعد
ماساژ محل بازتاب ها ی مچ دست
ماساژ محل بازتاب های ساق پا
ماساژ محل بازتاب های کتف
ماساژ محل بازتاب های مهره ی کمر
ماساژ محل بازتاب های اندام داخلی شکم
تأثیر بازتاب شناسی در فرآیند گوارش
فصل یازدهم
پاشنه ی پا
ماساژ محل بازتاب های راست روده
ماساژ محل بازتاب های مقعد
ماساژ محل بازتاب های مثانه
ماساژ محل بازتاب های مجرای ادرار
ماساژ محل بازتاب های کپل
ماساژ محل بازتاب های باسن
ماساژ محل بازتاب های دست
ماساژ محل بازتاب های پا
ماساژ محل بازتاب های دستگاه تولید مثل زن
ماساژ محل بازتاب های واژن
ماساژ محل بازتاب های دستگاه تولید مثل مرد
ماساژ محل بازتاب های بیضه
ماساژ محل بازتاب های کمر
فصل دوازدهم
ماساژ برای استراحت دادن به ذهن و ستون فقرات
ماساژ برای رفع کشیدگی گردن
ماساژ برای ورزش دادن بخش فوقانی بدن ( نیم تنه ی فوقانی )
ماساژ برای انبساط فکری‌‌‌‌، جسمی و روحی
ماساژ برای شل کردن همه ی قسمت های بدن
موسیقی برای استراحت جسم ، ذهن و روح
نمایه

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب ماساژ درمانی پا، روش طبیعی درمان بیماری ها
نویسنده
مترجمفریبا ارشد
ناشر چاپیانتشارات کتاب درمانی
سال انتشار۱۳۸۷
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات۱۹۲
زبانفارسی
شابک978-964-7108-73-7
موضوع کتابکتاب‌های طب سنتی، کتاب‌های علوم پزشکی
قیمت نسخه الکترونیک
۲۶۰۰۰ ت - 5.49 یورو
خرید کتاب الکترونیک

نقد، بررسی و نظرات کتاب ماساژ درمانی پا، روش طبیعی درمان بیماری ها

Seiedhadisalehi Hadi
۱۳۹۶/۱/۲۸
واقعا متشکر از این کتاب. اساتید محترم بنده کل کتب مخصوص ماساژ و شکسته بندی و دانش روغن‌های ماساژ را خواستارم ایا میتونید به اپلیکیشن اضافه کنید چون دوستان و همکارانم هم میتون اپلیکیشن را معرفی کنم فقط وقتی که کتبی که در این زمینه هستند را کامل یا تا حدودی اضافه کنید اون موقع خیلی راحت تر میشه دنبال کتاب گشت و استفاده برد و به اشتراک گذاشت
Seiedhadisalehi Hadi
۱۳۹۶/۱/۲۸
آیونی که در جمع اوریه این کتاب زحمت کشیدن واقعا خدا قوت داره. من خودم ماساژور هستم که وقتی این کتاب را خوندم فهمیدم که چند جا اشتباه می‌کردم واقعا ممنون که این کتاب باعث شد اشتباهاتم را اصلاح کنم. البته فقط فعلا نسخه دمو را خوندم که همون چند صفحه سه تا از اشتباهاتم را حذف کرد مطمین با خرید و خوندنش کامل اشتباهاتم سرمشق غلط گیری میشه. متشکرم
احمد والی
۱۳۹۵/۸/۱۴
با سلام و تشکر از کتابراه کتاب خوب و کاربردی جالبی است و در صورت درست انجام دادن به. نظرم خیلی مفید خواهد بود. فقط از کتابراه خواهش دارم امکان دیدن تعداد صفحات خوانده شده را توضیح دهند. با تشکر و قدر دانی از کتابهای خوب و ارزانی که در اختیار علاقمندان قرار میدهید.
SEIRAN SADEGHI
۱۳۹۷/۴/۲۶
خیلی جالبه که کف پا نمادی از اجزاء بدن هست اینکه گفته میشه پا قلب دومه کفش راحت بپوشین یا حتی ماساژ بدین در حیطه پیشگیری و درمان بیماری‌ها تاثیر گذاره
ممنون کتابراه
رقیه میرزایی
۱۴۰۱/۸/۱۲
کتاب خیلی خوبی هست و خوندن این کتاب رو به کسانی که سلامتی براشون اهمیت داره پیشنهاد می‌کنم باخوندن این کتاب از وضعیت سلامتی خودمون آگاه میشم
مهدی نصر
۱۳۹۷/۶/۲۴
من راجع به بازتابها خونده بودم ولی واقعا این کتاب جامع توضیح داده خیلی از چیزها رو یاد گرفتم من عاشق چنین کتابهایی هستم
Mehdi Faal
۱۴۰۱/۸/۲۱
برای کسانی که در این زمینه فعالیت می‌کنند کتاب خوبیه، اطلاعات مفیدی رو میشه ازش برداشت کرد
Ali Mousavi
۱۴۰۱/۳/۱۶
بنظر من از نظر ترجمه مشکل داشت باید به زبان ساده تر ترجمه میشد ولی کتاب فوق‌العاده سودمندی هست.
Saeed Mohammadi
۱۳۹۷/۶/۵
بنظرم سه ستاره براش کافیه چون گزافه گویی کرده و متنش هم طوری نیس که خواننده رو مشتاق کنه برای خوندن ادامه مطالب
نیلوفر سلطانی
۱۳۹۶/۱۰/۴
من خیلی خوشحالم که با کتابراه آشنا شدم، کتابهای خیلی خوبی رو اینجا من پیدا کردم
azam ghaderi
۱۳۹۶/۷/۶
کتابهای مفیدی داره و تنوعش هم خوبه
صاحب نژادحسینی
۱۳۹۵/۹/۱۲
هنوز مطالعه نکرده‌ام ولی برای من باید مفید باشد تشکر ولی انتظار میرود کمی قیمت‌ها تعدیل شود
ghasem golezadeh
۱۴۰۰/۹/۹
مفید بود و میتونست بهتر و کاربردی تر باشه، از کتابهای مشابه خیلی کاملتره
Mohammad Hossein Ghazvini
۱۴۰۰/۲/۱۹
کتابش علمی نیست ولی نکته مثبتش آموزش چندتا تکنیک ماساژ هست.
از خریدم پشیمونم
م رضی
۱۳۹۹/۹/۷
لطفا کتابهای علمی و جامع ماساژ هم بذارین
مشاهده همه نظرات ۲۲

راهنمای مطالعه کتاب ماساژ درمانی پا، روش طبیعی درمان بیماری ها

برای دریافت کتاب ماساژ درمانی پا، روش طبیعی درمان بیماری ها و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.