زندگینامه و دانلود کتاب‌های عبدالله متولی

ایرانی

دارای مدرک دکترای تاریخ و در حال حاضر مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر هستند.

زندگینامه عبدالله متولی

ایشان در الیگودرز متولد شده اند . دارای مدرک دکترای تاریخ و در حال حاضر مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر هستند.
عناوین پژوهش های ایشان به شرح زیر است : کتاب ها بررسی تطبیقی نهضت جنگل، حوزه هنری، 1373 کمیته مجازات، موسسه مطالعات تاریخ معاصر، 1377 دشمن به زانو درآمد، حوزه هنری، 1376 خاندان فروغی، موسسه مطالعات تاریخ معاصر

۱