دانلود کتاب‌های تئوری سازمان - تازه‌ها

کتاب‌های الکترونیکی تئوری سازمان در زمینه سازمان ها، منابع انسانی، رفتار سازمانی، ماموریت، انتفاعی، غیرانتفاعی، ساختار، استراتژی و ...

1