دیدگاه کاربران: کتاب ستارگان کویر 8 - سید پا برهنه: خاطرات شهید سید حمید میرافضلی