دیدگاه کاربران: کتاب مقالات منتخب همایش ملی سواد رسانه‌ای و مسئولیت اجتماعی- جلد 1