دیدگاه کاربران: فصلنامه‌ پژوهش‌های نوین علوم مهندسی - شماره 9 و 10