دیدگاه کاربران: کتاب جامعه و فرهنگ افغانستان

مفیدترین دیدگاه‌ها
دیدگاه کاربران (۱ تا ۱ از ۱)
Abolfazl Hossini
۱۳۹۸/۱۲/۲
مناسب‌ترین کتاب تاریخ افغانستان و آشکار نمودن خیلی از کار‌های مجاهدین