دیدگاه کاربران: کتاب مقالات برگزیده و برتر همایش ملی سواد رسانه‌ای و مسئولیت اجتماعی