دیدگاه کاربران: کتاب می‌خواهم خلبان بشوم (جلد پنجم: خلبان جنگنده میگ ۲۹)