نقد، بررسی و نظرات کتاب مدیریت پروژه - الاف پسنهایم

مرتب‌سازی: پیش‌فرض
کاربر sha
۱۴۰۱/۱۱/۸
کتاب ترجمه روان و قابل فهمی ندارد. بعضی کلمات درست ترجمه نشده و گیج کننده هستند
معنی و مفهوم کلمات درست درج نشده و قابلیت مفاهیم را مشکل کرده
گرشا شاکری
۱۴۰۲/۱/۲۳
ترجمه روان، پوشش موضوعات، تکمیل و مفید برای دوره کردن دانسته‌های قبلی