دیدگاه کاربران: فصلنامه‌ پژوهش‌های نوین علوم مهندسی - شماره 22