دیدگاه کاربران: کتاب صوتی هزار و یک شب، قسمت ششم: حکایت دو وزیر