دیدگاه کاربران: کتاب Seismic data acquisition on land (نگاهی به برداشت داده‌های لرزه‌ای در خشکی)