آنالیز فوریه

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع آنالیز فوریه

دانلود کتاب آنالیز فوریه کاربری

دانلود کتاب آنالیز فوریه کاربری
تئوری تحلیلی ارائه شده توسط Jeam- Baptiste- Joseph (تئوری ریاضی گرما) روش های ساده ای را برای حل مسائل مقدار مرزی که در حالت حرارت رخ میدهد آغاز کرد. اما این منظومه ریاضی بزرگ به عنوان آنالیز فوریه که توسط «Lord Kelvin» نامگذاری شد، بسیار فراتر از کاربردهای فیزیکی که اصولاً قصد مطرح کردنش را داشت...
1