ارباب حلقه ها

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع ارباب حلقه ها

دانلود کتاب دو برج - جلد دوم ارباب حلقه‌ها

دانلود کتاب دو برج - جلد دوم ارباب حلقه‌ها
کتاب دو برج، جلد دوم ارباب حلقه‌ها از مجموعۀ خداوند انگشتری، بزرگترین حماسه‌ی خیالی، تألیف نویسنده‌ی شهیر انگلیسی، آقای جان رونالد روئل تالکین است. خداوند انگشتری (The Lord of The Rings) داستانی است برای تمام زمان‌ها؛ داستانی در مورد حس نیرومند قدرت‌پرستی و نتیجتاً فساد روح انسانی از یک طرف و عشق...

دانلود کتاب بازگشت پادشاه - جلد سوم ارباب حلقه‌ها

دانلود کتاب بازگشت پادشاه - جلد سوم ارباب حلقه‌ها
کتاب بازگشت پادشاه ، جلد سوم ارباب حلقه‌ها از مجموعۀ خداوند انگشتری، بزرگترین حماسه‌ی خیالی، تألیف نویسنده‌ی شهیر انگلیسی، آقای جان رونالد روئل تالکین است. خداوند انگشتری (The Lord of The Rings) داستانی است برای تمام زمان‌ها؛ داستانی در مورد حس نیرومند قدرت‌پرستی و نتیجتاً فساد روح انسانی از یک...

دانلود کتاب یاران حلقه - جلد اول ارباب حلقه‌ها

دانلود کتاب یاران حلقه - جلد اول ارباب حلقه‌ها
کتاب یاران حلقه اثر جان رونالد روئل تالکین ، ترجمۀ بخش نخست ارباب حلقه‌ها است. از زمان نگارش کتاب تاکنون ارباب حلقه‌ها بارها تجدید چاپ شده و به زبان‌های زیادی ترجمه شده است. کتاب ارباب‌حلقه‌ها یکی از مشهورترین و تاثیرگذارترین کتاب‌های ادبیات در قرن ۲۱ به شمار می‌رود. ارباب حلقه‌ها (The Lord of the...

دانلود کتاب دو برج - جلد دوم ارباب حلقه‌ها

دانلود کتاب دو برج - جلد دوم ارباب حلقه‌ها
کتاب دو برج اثر جان رونالد روئل تالکین ، ترجمۀ بخش دوم ارباب حلقه‌ها است. از زمان نگارش کتاب تاکنون ارباب حلقه‌ها بارها تجدید چاپ شده و به زبان‌های زیادی ترجمه شده است. کتاب ارباب‌حلقه‌ها یکی از مشهورترین و تاثیرگذارترین کتاب‌های ادبیات در قرن ۲۱ به شمار می‌رود. ارباب حلقه‌ها (The Lord of the...

دانلود کتاب بازگشت شاه - جلد سوم ارباب حلقه‌ها

دانلود کتاب بازگشت شاه - جلد سوم ارباب حلقه‌ها
کتاب بازگشت شاه اثر جان رونالد روئل تالکین ، ترجمۀ بخش سوم ارباب حلقه‌ها است. از زمان نگارش کتاب تاکنون ارباب حلقه‌ها بارها تجدید چاپ شده و به زبان‌های زیادی ترجمه شده است. کتاب ارباب‌حلقه‌ها یکی از مشهورترین و تاثیرگذارترین کتاب‌های ادبیات در قرن ۲۱ به شمار می‌رود. ارباب حلقه‌ها (The Lord of the...

دانلود کتاب همگنان انگشتری - جلد اول ارباب حلقه‌ها

دانلود کتاب همگنان انگشتری - جلد اول ارباب حلقه‌ها
کتاب همگنان انگشتری ، جلد اول ارباب حلقه‌ها از مجموعۀ خداوند انگشتری، بزرگترین حماسه‌ی خیالی، تألیف نویسنده‌ی شهیر انگلیسی، آقای جان رونالد روئل تالکین است. خداوند انگشتری (The Lord of The Rings) داستانی است برای تمام زمان‌ها؛ داستانی در مورد حس نیرومند قدرت‌پرستی و نتیجتاً فساد روح انسانی از یک...
1