انواع روش های تحلیل گفتمان

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع انواع روش های تحلیل گفتمان

دانلود کتاب مجموعه مقالات دومین هم‌اندیشی تحلیل گفتمان و کاربردشناسی

دانلود کتاب مجموعه مقالات دومین هم‌اندیشی تحلیل گفتمان و کاربردشناسی
کتاب مجموعه مقالات دومین هم‌اندیشی تحلیل گفتمان و کاربردشناسی نوشته فردوس آقا گل زاده ، به بررسی معادل‌یابی، اصطلاح‌شناسی و واژگان پایه در تحلیل گفتمان و کابردشناسی زبان، روش‌های مشروعیت‌ بخشی در گفتمان جنگ و شیوه‌های بررسی تحلیل عناصر بصری و تصاویر در چهارچوب تحلیل گفتمان انتقادی، می‌پردازد....

دانلود کتاب مجموعه مقالات سومین همایش ملی تحلیل گفتمان و کاربردشناسی

دانلود کتاب مجموعه مقالات سومین همایش ملی تحلیل گفتمان و کاربردشناسی
کتاب مجموعه مقالات سومین همایش ملی تحلیل گفتمان و کاربردشناسی به کوشش فردوس آقاگل زاده به بررسی مواردی از قبیل نقش دست غیر غالب در ساخت گفتمان زبان اشارۀ ایرانی، نقش‌نمای گفتمان در زبان فارسی، نگرشی کاربردشناختی به صفات وجهی فارسی و... می‌پردازد. تحلیل گفتمان و کاربردشناسی از موضوعات مهم روزانه در...

دانلود کتاب مجموعه مقالات نخستین همایش ملی تحلیل گفتمان و کاربردشناسی

دانلود کتاب مجموعه مقالات نخستین همایش ملی تحلیل گفتمان و کاربردشناسی
کتاب مجموعه مقالات نخستین همایش ملی تحلیل گفتمان و کاربردشناسی نوشته فردوس آقاگل زاده ، به بررسی آسیب‌شناسی تحقیقات تحلیل‌ گفتمان انتقادی در ایران و بررسی نظام‌های روایی، تنشی، حسی، تصادفی و اتیک از دیدگاه نشانه معناشناختی، می‌پردازد. اولین هم‌اندیشی تخصصی تحلیل‌ گفتمان و کاربردشناسی با همت اساتید...
1