اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر

دانلود کتاب اگزیستانسیالیسم: از تئوری تا عمل

دانلود کتاب اگزیستانسیالیسم: از تئوری تا عمل
اگزیستانسیالیسم یکی از اساسی‌ترین جریان‌های فکری است که البته پیدایش آن در غرب معاصر در کنار مارکسیسم ذهن بسیاری از اندیشمندان را به خود مشغول کرده و آنان را برآن داشته است که تاملاتی عمیق در باره آن داشته باشند. اگر «کی‌یرکگارد» دانمارکی را، هم آن‌طور که بعدا خواهد آمد، اولین متفکر معاصر بدانیم...

دانلود کتاب اگزیستانسیالیسم غربی از نگاه دیگری

دانلود کتاب اگزیستانسیالیسم غربی از نگاه دیگری
کتاب اگزیستانسیالیسم غربی از نگاه دیگری یکی از مهم‌ترین و ساده‌ترین کتاب‌های جهان عرب در پنجاه سال اخیر در باب اگزیستانسیالیسم است. هدف انیس منصور از این نوشتار آن است که بگوید فلسفه اگزیستانس در اصل و قبل از همه چیز به دنبال معنای انسانیتی است که در عصر ضد انسانیت از بین رفته است. اگزیستانسیالیسم...

دانلود کتاب اصالت من

دانلود کتاب اصالت من
کتاب اصالت من، نوشته نویسنده معاصر ایرانی، داریوش قاسمیان دستجردی است که در آن هدف اصلى، ارائه یک چارچوب کلى و یک نظم‌دهى مشخص فکرى و ریشه‌اى است. در کنار این نوشته‌های ارزشمند، بازگشتی به اصالت خود داشته باشیم و به شخصیت انسانى خود با تمام دانسته‌ها و آداب و رسوم و فرهنگمان برسیم. هر فرد و اجتماع...
1