بازی های حرکتی هدفمند

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع بازی های حرکتی هدفمند

دانلود کتاب بازی با دست‌ها و آواها

دانلود کتاب بازی با دست‌ها و آواها
هوشنگ شاهین زاده در کتاب بازی با دست‌ها و آواها ، مشاهدات و تجربیات خود را که حاصل سال‌ها کار مستمر و مستقیم با کودکان است همراه با نمایش دست و آوا به رشته نحریر درآورده است. کاربردی‌ترین بخش بدن انسان دست‌ها هستند، عنصری که امروزه انجام هر چه بهتر تمامی کارهای شما را انجام می‌دهند. ظرافت، قدرت،...
1