بیان ژن

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع بیان ژن

دانلود کتاب بررسی بیان ژن‌های مقاومت به داروی فلوکونازول در کاندیدا آلبیکنس

دانلود کتاب بررسی بیان ژن‌های مقاومت به داروی فلوکونازول در کاندیدا آلبیکنس
کتاب بررسی بیان ژن‌های مقاومت به داروی فلوکونازول در کاندیدا آلبیکنس ، با هدف بررسی بیان ژن‌های MDR1 ،CDR2 ،CDR1 در گونه‌های کاندیدا آلبیکنس مقاوم و حساس به فلوکونازول است که با استفاده از روش REALTIME PCR RT و مقایسه بیان این سه ژن در گونه‌های حساس و مقاوم با یکدیگر، توسط ناهید آریانا تالیف شده...
1