بیماری نیوکاسل

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع بیماری نیوکاسل

دانلود کتاب مروری جامع و مصور بر بیماری نیوکاسل طیور

دانلود کتاب مروری جامع و مصور بر بیماری نیوکاسل طیور
نخستین بار در سال 1926، بیماری نیوکاسل (Newcatle) از شهرهای ساحلی گزارش شد. در طی 10 سال به بسیاری از کشورهای سراسر دنیا گسترش یافت. این بیماری در بسیاری از کشورها حضور داشته و شکل ولوژنیک آن یکی از خانمان براندازترین بیماریهای پرندگان اهلی با تلفاتی تا 100 درصد در ماکیان است. در ایالات متحده از...
1