تحولات جدید ایران

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع تحولات جدید ایران

دانلود کتاب انقلاب اسلامی از نگاه اندیشمندان روس

دانلود کتاب انقلاب اسلامی از نگاه اندیشمندان روس
این کتاب به کوشش رایزنی فرنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران نوشته شده است. سی و چند سال است که یکی از شفاف‌ترین نظام‌های حکومتی اسلامی با نام جمهوری اسلامی در ایران عملی شده است؛ نظامی که جایگزین حکومت سلطنتی چند قرن گذشته شد. حکومت اسلامی، زمانی در ایران تأسیس شد که اندیشه‌های اسلام گرایانه، به عنوان...

دانلود کتاب بازی انتخابات ریاست جمهوری: پیش بینی ناپذیری انتخابات در ایران

دانلود کتاب بازی انتخابات ریاست جمهوری: پیش بینی ناپذیری انتخابات در ایران
کتاب بازی انتخابات ریاست جمهوری: پیش بینی ناپذیری انتخابات در ایران نوشتۀ رحمن قهرمانپور ، از 17 زاویه به وارسی انتخابات ریاست جمهوری در کشور ایران می‌پردازد و سعی می‌کند به این پرسش پاسخ دهد که چرا پیش‌بینی نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران تا چند روز قبل از انتخابات، امری بسیار سخت و دشوار...

دانلود کتاب مجموعه مقالات یازدهمین همایش مجازی بین المللی‌ تحولات جدید ایران و جهان

دانلود کتاب مجموعه مقالات یازدهمین همایش مجازی بین المللی‌ تحولات جدید ایران و جهان
11مین همایش بین‌المللی مجازی نیز همچون نه همایش گذشته، برای بررسی و موشکافی تحولات و دگرگونی‌هایی که ایران و منطقه و جهان را درگیر خود ساخته و دولت‌ها و کنش‌گران فرادولتی و فرودولتی را به تکاپو و چاره‌اندیشی انداخته است، با استقبال چشمگیر استادان و پژوهش‌گران ایرانی و غیر ایرانی روبه‌رو شد و ما را...

دانلود کتاب مجموعه مقالات 10مین همایش مجازی بین‌المللی‌ تحولات جدید ایران و جهان

دانلود کتاب مجموعه مقالات 10مین همایش مجازی بین‌المللی‌ تحولات جدید ایران و جهان
10مین همایش بین‌المللی مجازی نیز همچون نه همایش گذشته، برای بررسی و موشکافی تحولات و دگرگونی‌هایی که ایران و منطقه و جهان را درگیر خود ساخته و دولت‌ها و کنش‌گران فرادولتی و فرودولتی را به تکاپو و چاره‌اندیشی انداخته است، با استقبال چشمگیر استادان و پژوهش‌گران ایرانی و غیر ایرانی روبه‌رو شد و ما را...

دانلود کتاب مجموعه مقالات نهمین همایش مجازی بین المللی‌ تحولات جدید ایران و جهان

دانلود کتاب مجموعه مقالات نهمین همایش مجازی بین المللی‌ تحولات جدید ایران و جهان
نهمین همایش بین‌المللی مجازی نیز همچون هشت همایش گذشته، برای بررسی و موشکافی تحولات و دگرگونی ‌ هایی که ایران و منطقه و جهان را درگیر خود ساخته و دولت‌ها و کنش‌گران فرادولتی و فرودولتی را به تکاپو و چاره‌اندیشی انداخته است، با استقبال چشمگیر استادان و پژوهش‌گران ایرانی و غیر ایرانی روبه ‌رو شد و...

دانلود کتاب مجموعه مقالات هشتمین همایش مجازی بین‌المللی‌ تحولات جدید ایران و جهان

دانلود کتاب مجموعه مقالات هشتمین همایش مجازی بین‌المللی‌ تحولات جدید ایران و جهان
هشتمین همایش بین‌المللی مجازی نیز همچون هفت همایش گذشته، برای بررسی و موشکافی تحولات و دگرگونی‌هایی که ایران و منطقه و جهان را درگیر خود ساخته و دولت‌ها و کنش‌گران فرادولتی و فرودولتی را به تکاپو و چاره‌اندیشی انداخته است، با استقبال چشمگیر استادان و پژوهش‌گران ایرانی و غیر ایرانی روبه‌رو شد و ما...

دانلود کتاب مجموعه مقالات هفتمین همایش مجازی بین المللی‌ تحولات جدید ایران و جهان

دانلود کتاب مجموعه مقالات هفتمین همایش مجازی بین المللی‌ تحولات جدید ایران و جهان
هفتمین همایش بین‌المللی مجازی نیز همچون شش همایش گذشته، برای بررسی و موشکافی تحولات و دگرگونی‌هایی که ایران و منطقه و جهان را درگیر خود ساخته و دولت‌ها و کنش‌گران فرادولتی و فرودولتی را به تکاپو و چاره‌اندیشی انداخته است، با استقبال چشمگیر استادان و پژوهش‌گران ایرانی و غیر ایرانی روبه‌رو شد و ما...

دانلود کتاب مجموعه مقالات ششمین همایش مجازی بین المللی‌ تحولات جدید ایران و جهان

دانلود کتاب مجموعه مقالات ششمین همایش مجازی بین المللی‌ تحولات جدید ایران و جهان
در پی برگزاری شش همایش بین‌المللی گذشته و استقبال چشمگیر استادان و پژوهش‌گران ایرانی و غیر ایرانی برای بررسی و موشکافی تحولات و دگرگونی‌هایی که ایران و منطقه و جهان را درگیر خود ساخته و دولت‌ها و کنش‌گران فرادولتی و فرودولتی را به تکاپو و چاره‌اندیشی انداخته است، هم‌چنین به همت کلیه اعضای هیئت...

دانلود کتاب مجموعه مقالات نخستین همایش بین المللی‌ تحولات جدید ایران و جهان

دانلود کتاب مجموعه مقالات نخستین همایش بین المللی‌ تحولات جدید ایران و جهان
این همایش نه نخستین همایش بین‌المللی است که در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) برگزار می‌شود و نه اولین همایشی که برگزار‌کنندگان و اعضای هیئت علمی آن افتخار حضور یافته‌اند. بلکه از این نظر «نخستین» به‌شمار می‌رود که برای اولین بار گروه علوم سیاسی این دانشگاه به‌طور دست جمعی مسئولیت برگزاری این...

دانلود کتاب مجموعه مقالات دومین همایش مجازی بین المللی‌ تحولات جدید ایران و جهان

دانلود کتاب مجموعه مقالات دومین همایش مجازی بین المللی‌ تحولات جدید ایران و جهان
در پی برگزاری نخستین همایش بین‌المللی تحولات جدید ایران و جهان و استقبال چشمگیر استادان و پژوهشگران ایرانی و غیرایرانی برای بررسی و موشکافی تحولات و دگرگونی‌هایی که ایران و منطقه و جهان را درگیر خود ساخته و دولت‌ها و کنشگران فرادولتی و فرودولتی را به تکاپو و چاره‌اندیشی انداخته است، هم‌چنین همت...

دانلود کتاب مجموعه مقالات سومین همایش مجازی بین المللی‌ تحولات جدید ایران و جهان

دانلود کتاب مجموعه مقالات سومین همایش مجازی بین المللی‌ تحولات جدید ایران و جهان
در پی برگزاری دو همایش بین‌المللی گذشته و استقبال چشمگیر استادان و پژوهشگران ایرانی و غیرایرانی برای بررسی و موشکافی تحولات و دگرگونی‌هایی که ایران و منطقه و جهان را درگیر خود ساخته و دولت‌ها و کنشگران فرادولتی و فرودولتی را به تکاپو و چاره‌اندیشی انداخته است، هم‌چنین همت کلیه اعضای هیئت علمی،...

دانلود کتاب مجموعه مقالات پنجمین همایش مجازی بین المللی‌ تحولات جدید ایران و جهان

دانلود کتاب مجموعه مقالات پنجمین همایش مجازی بین المللی‌ تحولات جدید ایران و جهان
پنجمین همایش مجازی بین‌المللی تحولات جدید ایران و جهان در تاریخ 13 مهر 1392 و با مشارکت چشمگیر استادان و پژوهشگران ایرانی و غیرایرانی برای بررسی و موشکافی تحولات و دگرگونی‌هایی که ایران و منطقه و جهان را درگیر خود ساخته و دولت‌ها و کنشگران فرادولتی و فرودولتی را به تکاپو و چاره‌اندیشی انداخته است...

دانلود کتاب مجموعه مقالات چهارمین همایش مجازی بین المللی‌ تحولات جدید ایران و جهان

دانلود کتاب مجموعه مقالات چهارمین همایش مجازی بین المللی‌ تحولات جدید ایران و جهان
چهارمین همایش بین‌المللی تحولات جدید ایران و جهان با استقبال چشمگیر استادان و پژوهشگران ایرانی و غیر ایرانی به‌صورت مجازی در فروردین 1392 برگزار شد. محورها و موضوع‌های چهارمین همایش نیز همچون گذشته به دو بخش اساسی تقسیم شده است: تحولات جدید، و ارتباط میان ایران و جهان و البته هر موضوع دیگری نیز که...
1