داستان کوتاه نظم

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع داستان کوتاه نظم

🎧 دانلود کتاب صوتی نظم

دانلود کتاب صوتی نظم
کتاب صوتی نظم نوشته چارلی چاپلین داستان افسر جوانی در حال اعدام است. فرمانده آماده باش می‌دهد. سربازها آماده برای شلیک هستند. صدای فردی در حال دوییدن می‌آید ایست. دست نگه دارید، اما آن شش مرد، به شنیدن فرمان ایست آتش کردند. در قسمتی از کتاب صوتی نظم می‌شنویم: هنگامی که افسر جوان در رأس جوخهٔ اعدام...
1