دانلود رمان اجتماعی جدید

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع دانلود رمان اجتماعی جدید

دانلود کتاب من... مهتاب صبوری

دانلود کتاب من... مهتاب صبوری
قباد آذرآیین در کتاب من... مهتاب صبوری ، قصد دارد ساختارهای تثبیت‌ شدۀ مرد محور را با ساخت شخصیت «مهتاب» درهم شکند تا نشان دهد «زن جامعۀ ما منفعل نیست، به قیم و سرپرست و آقا بالا سر نیاز ندارد»، این درون‌مایه و سوژۀ جدید برای پردازش این داستان است. کتاب من... مهتاب صبوری، رمانی فارسی است که با...
1