درباره افغانستان

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع درباره افغانستان

دانلود کتاب جامعه و فرهنگ افغانستان

دانلود کتاب جامعه و فرهنگ افغانستان
کتاب جامعه و فرهنگ افغانستان نوشته‌ی علیرضا علی آبادی در جهت معرفی بیشتر افغانستان و آگاهی از خصوصیات، اوضاع، احوال و ویژگی‌های مردم و سرزمین آن تالیف گردیده و گامی در جهت تعمیق پیوندهای دیرین میان دو کشور است. کمتر دو کشوری را می‌توان یافت که مانند ایران و افغانستان به یکدیگر شبیه و نزدیک بوده و...
1