دیوان ملک الشعرا

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع دیوان ملک الشعرا

دانلود کتاب گزیده دیوان اشعار ملک الشعرای بهار

دانلود کتاب گزیده دیوان اشعار ملک الشعرای بهار
«ایران پس از حافظ شاعری به بزرگی ملک الشعرا بهار به خود ندیده است» ..... سخن سنجان و اساتید فن ادب معتقدند که پس از حافظ یعنی تقریبا از هفت قرن پیش تا کنون شاعری به استادی و توانائی و عظمت قدر و مقام ادبی استاد بهار در ایران به وجود نیامده است وبهار در میان ستارگان درخشانی چون جامی و هاتف و صبا و...
1