رفتن به مکه

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع رفتن به مکه

دانلود کتاب روی دست آسمان

دانلود کتاب روی دست آسمان
من مى خواهم شما را به سفر مهمّى ببرم، آیا شما همسفر من مى شوید؟ ما به مدینه سفر مى کنیم و همراه با پیامبر، لباسِ احرام مى پوشیم و به سوى مکّه مى رویم; طواف خانه خدا به جا مى آوریم، و بعد از مدّتى به سرزمین عرفات مى رویم. بعد از پایان اعمال حج به مدینه باز مى گردیم و در میانه راه به برکه آبى مى...
1