رمان خارجی آس و پاس ها

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع رمان خارجی آس و پاس ها

دانلود رمان آس و پاس ها

دانلود رمان آس و پاس ها
در این کتاب که اولین بار در 1933 منتشر و تا سال 1982 مکرر تجدید چاپ شده است زندگی مشقت بار و فقر دلخراش طبقات محروم لندن و پاریس با قلم موشکافی توصیف شده است (این اولین اثر نویسنده با نام مستعار جورج اورول و چنان او را به این نام مشهور کرد که تا آخر عمر جز اطرافیان نزدیک کسی نام حقیقی وی را...
1