زندگینامه سید حسن نصرالله

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع زندگینامه سید حسن نصرالله

دانلود کتاب نصر الله

دانلود کتاب نصر الله
گفت وگوی اختصاصی و یادداشت هایی درباره ی شخصیت و زندگی دبیرکل حزب الله لبنان این جزوه مختصر با این نیت فراهم شد که بخش‌های بعدی گفتگو - چنان که آقای نصرالله هم موافقت ضمنی خود را برای ادامه آن اظهار داشتند - بدان افزوده شود و کتابی کامل در بازشناسی و معرفی ایشان به دست دهد، لیکن شرایط اجتماعی و...
1