سیاست گذاری برای تغییر رفتار شهروندان

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع سیاست گذاری برای تغییر رفتار شهروندان

دانلود کتاب سیاست گذاری برای تغییر رفتار شهروندان (رویکرد بازاریابی اجتماعی)

دانلود کتاب سیاست گذاری برای تغییر رفتار شهروندان (رویکرد بازاریابی اجتماعی)
کتاب سیاست گذاری برای تغییر رفتار شهروندان (رویکرد بازاریابی اجتماعی) نوشته‌ی نانسی آر. لی ، به ارائه روش‌هایی می‌پردازد که بازاریابی اجتماعی می‌تواند به وسیلۀ آن‌ها به عنوان ابزاری موثر و کارا جهت تغییر رفتار شهروندان به کار رود. همچنین این اثر طریقه‌ی صحیح کاربرد بازاریابی اجتماعی و چگونگی...
1