شعر درباره عیسی

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع شعر درباره عیسی

دانلود کتاب حضرت یحیی (ع) در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان

دانلود کتاب حضرت یحیی (ع) در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان
در کتاب حضرت یحیی (ع) در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان نوشته پدرام حکیم زاده ، به دو موضوع به قتل رساندن حضرت یحیی به دلیل افشاگری درباره فساد قدرتمندان زمان خود و غسل تمعید حضرت عیسی (ع) پرداخته شده است. موضوعات دینی به ویژه موضوع زندگی پیامبران الهی در آثار هنرمندان جهان ارزش ویژه‌ای داشته و...

دانلود کتاب حضرت عیسی (ع) در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان

دانلود کتاب حضرت عیسی (ع) در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان
در کتاب حضرت عیسی (ع) در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان اثر پدرام حکیم زاده ، به دو نقطه اوج زندگی حضرت عیسی یعنی موضوع غسل دادن حضرت عیسی با آب توسط حضرت یحیی که در بخش عمده‌ای از فرهنگ‌های بشری موضوعی نمادین و اسطوره‌ای برای تطهیر انسان است و موضوع شام آخر پرداخته شده است. موضوعات دینی به ویژه...
1