شعر در مورد خوابیدن

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع شعر در مورد خوابیدن

دانلود کتاب خواب در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان

دانلود کتاب خواب در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان
کتاب خواب در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان نوشتۀ پدرام حکیم زاده ، مجموعه‌ای از نقاشی‌های جهان و اشعار شاعران ایرانی است که به موضوغ خواب و رویا می‌پردازد. کلمه و تصویر از دیرباز دو نوع ابزار بیانی برای ارتباط میان انسان‌ها بوده است. از یک سو در هنرهایی مانند نقاشی، گرافیک و سینما بیشتر از تصویر...
1