شیار 143

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع شیار 143

دانلود کتاب شیار 143

دانلود کتاب شیار 143
شیار 143 حالا دیگر پُر شده بود و کمتر می‌شد تن لخت زمین را دید. تا روی آب آسمانی‌رنگ میان شیار هم نشسته بودند؛ آب به جا مانده از باران. ابوالفتح نرم خود را بیخ دیوار خیزاند و بغل به بغل نعمت‌الله نشست. زانو را خم کرد و دست‌ها را بر آینۀ زانوها گذاشت. خاک و دولخ، میان ریش‌های نورسش نشسته بود؛ میان...
1