طیف سنجی مادون قرمز

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع طیف سنجی مادون قرمز

دانلود کتاب طیف سنجی مادون قرمز: اصول و کاربردها

دانلود کتاب طیف سنجی مادون قرمز: اصول و کاربردها
اهداف یادگیری درک ماهیت تابش الکترومغناطیسی. تعیین فرکانس، طول موج، عدد موج و تغییر انرژی حاصل از یک انتقال IR. پی بردن به عوامل کنترل کننده شدت نوارها در یک طیف IR. پیش سنجی تعداد مدهای ارتعاشی اصلی و بنیادی یک مولکول. پی بردن به اثر ثابت نیرو و جرم کاهش یافته در فرکانس نوار ارتعاش. پی بردن به...
1