فرهنگ اعلام

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع فرهنگ اعلام

دانلود کتاب فرهنگ گزیده‌ اعلام شرقی در منابع غربی

دانلود کتاب فرهنگ گزیده‌ اعلام شرقی در منابع غربی
کتاب فرهنگ گزیده‌ اعلام شرقی در منابع غربی ، تالیف صالح طباطبایی ، یارى رسانِ مترجمان و ویراستاران در خصوص ضبط صحیح اعلام است. فرهنگى تفصیلى است که تنها به ذکر نام‌هاى معادل فارسى در ذیل هریک از مدخل‌ها بسنده نمى‌کند، بلکه معمولاً توضیحاتى کمابیش مفصّل درباره هر مدخل عرضه مى‌نماید. اسامى خاص...
1