فرهنگ بسامدی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع فرهنگ بسامدی

دانلود کتاب قاموس الحلاج

دانلود کتاب قاموس الحلاج
کتاب قاموس الحلاج نوشتۀ حیدر شجاعی ، شامل فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی حسین بن منصور حلاج است. زبان عرفا زبانی نمادین و رمزی است که مملو از معانی باطنی و معنوی و اسرار پوشیده است. زبانی که با سایر زبان‌ها تفاوت بسیاری دارد. البته سخنان و شیوۀ بیان، طرز گفتار، کردار و نوشتار عرفا بر مبنای...

دانلود کتاب فرهنگ واژه‌نمای حافظ

دانلود کتاب فرهنگ واژه‌نمای حافظ
کتاب فرهنگ واژه‌نمای حافظ اثر مهین‌دخت صدیقیان و ابوطالب میرعابدینی ، فرهنگی بسامدی و واژه‌نما است که به کمک آن ادیبان و پژوهشگران بر اشعار حافظ تسلط کامل می‌یابند. وجود فرهنگ‌های بسامدی و واژه‌‌‌‌‌‌نما برای آثار ادبی، امروز دیگر امری ضروری بلکه از امور ناگزیر در این باب است. بدون اطلاعات داده شده...
1