مولفه های منظر شهری

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع مولفه های منظر شهری

دانلود کتاب منظر و مترو از زمین تا زیرزمین

دانلود کتاب منظر و مترو از زمین تا زیرزمین
علی شرقی و آذرمیدخت چگنی در کتاب منظر و مترو از زمین تا زیرزمین ، در تلاشند تا ایستگاه‌های مترو را به عنوان نمونه و نمادی از فضای مدرن و صنعتی شهری معرفی کنند. در این پژوهش با توجه به اهداف خواسته شده و نوع پژوهش از روش تحقیق پیمایشی اکتشافی استفاده شده است. لذا ابتدا سامانه‌هایی تعریف گردید که در...
1