نظریه جامعه شناسی

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع نظریه جامعه شناسی

دانلود کتاب نظریه‌های جامعه شناسی 1

دانلود کتاب نظریه‌های جامعه شناسی 1
وظیفه ویژه جامعه شناسی بررسی واقعیت های اجتماعی است. دورکیم واقعیت های اجتماعی را نیروها و ساختارهایی که از بیرون بر فرد قرار دارند و برای آن ها الزام آور است می داند و بررسی ساختار هایی چون قوانین، نهادها و باورهای اخلاقی مشترک و تأثیر آن ها بر مردم و از پیش داوری ها و ارزش های از قبل پیش بینی...
1