نفت ایران

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع نفت ایران

دانلود کتاب نفت بی خطر: روش های حقوقی مدیریت ریسک قراردادهای نفتی

دانلود کتاب نفت بی خطر: روش های حقوقی مدیریت ریسک قراردادهای نفتی
مباحث حقوقی در باب کاهش ریسک از موضوعات نسبتا جدید حوزه مدیریت پروژه است و اگرچه در گذشته نیز طرفین قرارداد به عناصری که می‌توانست تعادل قرارداد و اجرای آن را با مشکل مواجه کند مانند فورس ماژور (قوه قاهره) بی‌اعتنا نبودند اما تجربه بحثِ جدی درباره این موضوع مربوط به چند دهه اخیر است. نخستین توجه...

دانلود کتاب اقتصاد نفتی، دولت و پاسخگویی

دانلود کتاب اقتصاد نفتی، دولت و پاسخگویی
در کتاب اقتصاد نفتی، دولت و پاسخگویی ، تالیف محمد حسنوند ، به جایگاه نفت و اقتصاد نفتی در ممانعت از رشد دموکراسی در ایران توجه ویژه‌ای شده است. روشن است که نفت تنها عامل رشد کند دموکراسی و قانون‌مداری در ایران نبوده و طبعاً عوامل دیگری از قبیل موانع معرفتی، جغرافیایی و تاریخی در عدم استقرار کامل...

دانلود کتاب طرح سرى مداخله در آبادان

دانلود کتاب طرح سرى مداخله در آبادان
جیمز کیبل در کتاب طرح سرى مداخله در آبادان ، به بررسی اس‍ت‍رات‍ژی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ - ن‍ظام‍ی‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‌ در واک‍ن‍ش‌ ب‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ش‍دن ص‍ن‍ع‍ت‌ ن‍ف‍ت‌ ای‍ران‌ در زم‍ان‌ م‍رح‍وم‌ دک‍ت‍ر م‍ص‍دق‌، پرداخته است. در سال 1951 بریتانیا دچار تهیدستى بوده و نیروهاى مسلح آن با نابسامانى روبرو شده بودند، ولى...

دانلود کتاب اقتصاد قراردادهای نفت و گاز

دانلود کتاب اقتصاد قراردادهای نفت و گاز
بررسی راهکارهای تامین مالی پروژه های بهره برداری از مخازن نفت و گاز پروژه‌های بهره‌برداری از ذخایر گاز، بسیار پرریسک و هزینه‌بر هستند و به منابع مالی زیادی نیاز دارند. بنابراین، تأمین منابع مالی مورد نیاز این پروژه‌ها بسیار مهم و حائز اهمیت است. تأمین مالی منابع مورد نیاز یک پروژه از راه‌های...
1