پارامترهای کیفی آب

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع پارامترهای کیفی آب

دانلود کتاب پارامترهای کیفی آب رودخانه‌های ایران (نیتریت، نیترات، BOD، DO)

دانلود کتاب پارامترهای کیفی آب رودخانه‌های ایران (نیتریت، نیترات، BOD، DO)
در کتاب پارامترهای کیفی آب رودخانه‌های ایران (نیتریت، نیترات، BOD، DO) اثر علیرضا پارسا ، سید احمد میر باقری و رحمان پارسا ، هدف بررسی پارامترهای کیفی رودخانه جاجرود از جمله BOD، DO، نیتریت و نیترات و مدل سازی این پارامترها به کمک رگراسیون و شبکه‌های عصبی بوده است. رودخانه جاجرود یکی از مهمترین...
1