پژوهش های فلسفی ویتگنشتاین

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع پژوهش های فلسفی ویتگنشتاین

دانلود کتاب ویتگنشتاین و روان‌کاوی

دانلود کتاب ویتگنشتاین و روان‌کاوی
جان هیتون در کتاب ویتگنشتاین و روان‌کاوی ، شرح دقیق و روشنی از دیدگاه‌های ویتگنشتاین و پیوندش با روان‌کاوی ارائه می‌دهد و کتابی همه‌فهم و در عین حال جدی تدارک دیده است. ‌درمان ویتگنشتاینی و رابطه‌ی آن با روان‌کاوی موضوع این کتاب خواهد بود. در کتاب ویتگنشتاین و روان‌کاوی (Wittgenstein And...
1