کتابخوان های الکترونیکی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع کتابخوان های الکترونیکی

دانلود کتاب دنیای جدید کتابخانه ها

دانلود کتاب دنیای جدید کتابخانه ها
این مقاله گزارشی در مورد چگونگی ترویج کتابها و کتابخوانهای الکترونیکی میباشد و میتواند مورد استفاده کلیه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته کتابداری قرار گیرد در پاییز 2009 کتابخانه لئونارد لایف دانشکده لمان یک برنامه اجاره کتابها و کتابخوانهای الکترونیکی را اجرا کرد که باعث پیشرو شدن این...
1