کتاب منشا اصل چارلز داروین به زبان اصلی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع کتاب منشا اصل چارلز داروین به زبان اصلی

دانلود کتاب darwin origin of species (منشا انواع چارلز داروین)

دانلود کتاب darwin origin of species (منشا انواع چارلز داروین)
طوفانی که چارلز داروین با انتشار کتاب منشأ انواع بر انگیخت هنوز پس از غریب یکصد و بیست سال فروکش نکرده است. خود او به عظمت کارش آگهی داشت به همین دلیل در سپتامبر ۱۸۷۱ خطاب به دوست و همرزمش چنین نوشت، «ها کسلی عزیزم نبرد بسیار طولانی است حتی پس از مرگ من و تو نیز سالیان دراز ادامه خواهد یافت.»...
1