کتاب گام دوم انقلاب در خوزستان pdf

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع کتاب گام دوم انقلاب در خوزستان pdf

دانلود کتاب گام دوم انقلاب در خوزستان

دانلود کتاب گام دوم انقلاب در خوزستان
امیر حیات مقدم در کتاب گام دوم انقلاب در خوزستان ، آمار و اطلاعات پایه‌ای و مستند درباره خوزستان را جمع‌آوری کرده تا با بهره‌گیری از آن‌ها تنظیم سیاست‌ها، برنامه‌ها و راهبردها در زمینه‌های مختلف به صورت بهتری انجام پذیرد. خوزستان در دوره پیشرفت و عدالت، راهبرد منسجمی ندارد؛ راهبردی که این استان را...
1